undefined

Chemická rizika

undefined

Chemická rizika

 

Až 2 % úrazů na pracovištích v České republice jsou způsobena chemikáliemi. Nemusí přitom jít pouze o pracoviště spojené s chemickou výrobou. S nebezpečnými chemikáliemi se setkáme na stavbách, v zemědělství, lakovnách, galvanizovnách, ale i třeba v kadeřnictví. S nebezpečnými látkami nakládá přibližně pětina pracovníků v EU, přičemž je najdeme téměř na každém pracovišti. Přečtěte si, v čem chemická rizika spočívají a jak se před nimi chránit. 

Třídy nebezpečnosti

Nebezpečných chemických látek existuje celá řada a dělí se do čtyř tříd nebezpečnosti. Pod fyzikální nebezpečnost spadají například výbušniny, hořlavé plyny a aerosoly, oxidující kapaliny a další látky, které mohou způsobit požár či výbuch. Při nevhodném zacházení s těmito látkami mohou pracovníci utrpět různé úrazy (popálení při požáru hořlavin, poleptání při zasažení žíravinou, podráždění vnitřních orgánů při vdechování látky). Další třídy jsou: nebezpečnost pro zdraví, nebezpečnost pro životní prostředí a dodatečná třída nebezpečnosti. My se budeme zabývat především riziky způsobenými chemikáliemi, jež spadají do třídy Nebezpečnost pro zdraví. Mezi nimi najdeme látky nepříznivě působící na lidský organismus. Zatímco některé způsobí zdravotní problémy okamžitě, jiné jsou nebezpečné až při dlouhodobé expozici, kdy mohou zvyšovat riziko rakoviny, ale i onemocnění srdce a dýchacích cest, kožních problémů, alergií, mrtvice, vysokého krevního tlaku či neplodnosti. 

Jednotka PEL

V rámci kategorizace práce je pro chemické látky určena jednotka PEL, neboli přípustný expoziční limit. Podle hodnoty PEL se pak vyhodnocuje míra rizika. Již 0,3 PEL představuje práci s potenciálním rizikem. Práci s riziky definuje PEL v rozmezí 1-2. PEL vyšší než 2 pak znamená, že jde o vysoce rizikové práce, kde nelze vyloučit riziko ohrožení zdraví ani při použití OOPP. Sem spadají např. některé práce v chemických či biologických laboratořích. 

 

   PEL 0,3 - 1    představuje práci s potenciálními riziky
   PEL 1 - 2    představuje práci s riziky
   PEL > 2    představuje práci s vysokými riziky i s použitím OOPP

Vyhodnocení rizik a prevence

Bezpečnostní list

Slouží ke správnému posouzení rizik nebezpečné látky. Obsahuje základní informace o chemické látce či směsi, včetně pokynů k uchovávání látky a pro první pomoc v případě nehody.

 

Expoziční scénáře

Vznikají na základě zprávy o chemické bezpečnosti. Expoziční scénáře popisují, jak se látka vyrábí či používá a jaká opatření jsou nutná, aby daná látka měla co nejmenší negativní dopad na zdraví člověka nebo životní prostředí.

 

Nebezpečné látky je nutné mít správně označené a vhodně je skladovat. Je zapotřebí zamezit úniku chemických látek do prostředí. Místa, kde se s nebezpečnými chemikáliemi pracuje, je nutné vybavit účinným větráním, technickým zařízením k zajištění vhodných mikroklimatických podmínek a osvětlení, pitnou vodou, lékárničkou a prostředky požární ochrany. Samozřejmostí jsou pak vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.  Nezbytným krokem je posouzení koncentrace škodlivin na pracovišti a školení zaměstnanců o rizicích, jež mohou nebezpečné látky představovat, a o správném použití, údržbě a skladování OOPP. OOPP musí být vždy certifikované a určené pro ochranu před chemickými riziky. Při práci se škodlivinami jde především o pomůcky určené k ochraně očí a tváře, dýchacích cest, celého obličeje, rukou, nohou a celého těla. 

Ochrana očí a obličeje

undefined

Ochrana očí a obličeje

Obličej a oči jsou při práci s chemikáliemi vždy v ohrožení. I malá kapka nebezpečné látky může způsobit velké nepříjemnosti. Nejlepší volbou jsou uzavřené brýle s nepřímým odvětráváním, které oči ochrání před pevnými částicemi, rozstřikem kapalin, aerosoly a plyny. V případě, že pracujete s vysoce reaktivními látkami, korozivními a žíravými sloučeninami, toxickými látkami nebo horkými chemikáliemi, doplňte uzavřené brýle ještě obličejovým štítem. Na rizikových pracovištích by měl být zaměstnancům k dispozici oční výplach či oční sprcha pro pohotovou první pomoc. 

Ochrana dechu

undefined

Ochrana dechu

V prostředí, kde je ovzduší znečištěné jedovatými plyny a výpary, aerosoly a jemnými částicemi, nepodceňujte dostatečné větrání a odsávání znečištěného vzduchu a samozřejmě ani ochranu dýchacích cest. Neobejdou se bez ní lakýrníci, pracovníci v laboratořích a všichni ostatní, kteří zacházejí s jedovatými nebo dráždivými látkami. Ty při vdechnutí mohou způsobit podráždění očí, nosu a hrdla, kašel, dýchací obtíže, bolest hlavy, malátnost i ztrátu vědomí. Pokud jakýkoli z těchto symptomů zaregistrujete, okamžitě opusťte pracoviště a jděte na čerstvý vzduch.    

Před drobnými částicemi a aerosoly dobře ochrání filtrační polomasky (respirátory). Respirátory se dělí na jednorázové a znovupoužitelné. Jednorázové je zapotřebí po několika hodinách měnit. Znovupoužitelné jsou vhodné pro směnný provoz na pracovišti. Pracujete-li v prostředí s nebezpečnými parami a plynem, vybavte se speciálními maskami s ventily proti plynům a vyměnitelnými filtry s účinkem proti chemikálii, jíž jste vystaveni. Lze je ovšem použít pouze v prostředí s dostatečným obsahem kyslíku – 19,5 % a více. 

Ochrana rukou a nohou

undefined

Ochrana rukou a nohou

Citlivou pokožku rukou je zapotřebí chránit při jakékoli práci. Chemikálie pro ni představují mimořádné nebezpečí, a navíc se ne vždy chemické poškození projeví hned. A jaká rizika rukám hrozí? Nebezpečné látky je mohou spálit či podráždit, způsobit chronické kožní onemocnění nebo dokonce rakovinu. Nejúčinnější ochranou jsou chemicky odolné rukavice, které nepropustí tekutinu. Vyrábějí se v různých délkách, aby nechránily pouze ruce a dlaně, ale i zápěstí a předloktí. Rukavice, které chrání proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům, splňují normu EN 374. Testují se jednak chemikálie, před kterými chrání, a doba, po níž rukavice chemikálie nepropustí.  Nejvyšší ochranu poskytuje typ A (chrání před alespoň šesti různými chemikáliemi po dobu delší 30 minut), nejnižší pak typ C.

V rizikovém prostředí je důležité nepodceňovat ani správné obutí. Nohy ochrání uzavřená obuv odolná proti chemikáliím a s protiskluzovou podrážkou. 

Celé tělo v bezpečí

undefined

Celé tělo v bezpečí

Na rizikovějších pracovištích chránit ruce a obličej nestačí. V laboratořích se pracovníci neobejdou bez plášťů s certifikací EN 13688, které chrání oděv pod nimi i tělo. Se vzrůstajícím rizikem je nutné přistoupit k vyššímu stupni ochrany a zvolit oblek, který vytvoří bariéru před chemikáliemi pro celé tělo. Při výběru se řiďte evropskými směrnicemi pro bezpečnost práce, v případě chemicky odolných overalů jde o EN ISO 14605, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN ISO 32781 a EN ISO 1073-2.  

Vezměte v potaz chemikálie, kterým budete vystaveni, jejich vlastnosti, stupěn toxicity i podmínky expozice. Do ochranného obleku se převlečte ve speciální místnosti, která není kontaminována chemikáliemi. Noste jej přes boty a rukavice. Lemy je vhodné přelepit lepící páskou, abyste zamezili pronikání chemikálií pod oděv. Chemické overaly certifikované podle normy EN ISO 14605 (Ochranné oděvy proti tekutým chemikáliím) zaručí dostatečné utěsnění lemů a zipů. Chemické oděvy vždy doplňte vhodnou maskou.

I při svlékání ochranného oděvu dbejte opatrnosti: odeberte se do prostoru s nekontaminovanou podlahou. Využijte asistence další osoby, která pomůže s přenášením výbavy. Než oděv svléknete, předběžně očistěte rukavice a obuv. Masku a zip otřete utěrkou. Při samotném svlékáním začněte od kapuce, kterou převrátíte rubem ven. Pak je možné otočit celý oblek rubovou stranou ven a stáhnout ho přes ramena a dolů přes boty.  

Nic k porovnání