Oděvy

EN 342 Ochranné oděvy proti chladu
EN 343 Ochranné oděvy proti dešti
EN 1149 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN ISO 11393 Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil
EN ISO 13998 Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži
EN 1073-2 Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi
EN 14126 Ochranné oděvy proti infekčním agens
EN 14605 Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím. Nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4)
EN 13982 Ochranné oděvy proti poletavým pevným částicím a aerosolům (oděv typu 5)
EN 13034 Ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6)
EN 14058 Ochranné oděvy proti chladnému prostředí
EN ISO 11612 Ochranné oděvy proti teplu a plameni
EN ISO 14116 Ochranné oděvy proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene
EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
EN ISO 27065 Ochranné oděvy pro pracovníky aplikující pesticidy
IEC 61482-1-2:2009 Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku. Třída 1 < 4 kA Třída 2 < 7 kA
IEC 61482-2:2018 Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku. Třída 1 / APC 1 < 4 kA Třída 2 / APC 2 < 7 kA
EN 61340 ESD Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy
EN ISO 20471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití
RIS 3279 TOM Norma pro výstražné oděvy s vysokou viditelností pro železnice
EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče - požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče
EN ISO 13688 Ochranné oděvy - obecné požadavky
EN 13356 Výstražné doplňky pro neprofesionální použití
EN 1150 Viditelné oděvy pro neprofesionální použití

Rukavice

EN ISO 21420 Tato norma specifikuje obecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro návrh a konstrukci rukavic, nezávadnost, elektrostatické vlastnosti, značení velikostí, komfort, účinnost, rychlost přenosu vodní páry a nasákavost, jakož i označení a informace poskytované výrobcem, které se vztahují na všechny ochranné rukavice.
EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům
 1. odolnost proti hoření (1-4)
 2. odolnost proti kontaktnímu teplu (1-4)
 3. odolnost proti konvekčnímu teplu (1-4)
 4. odolnost proti sálavému teplu (1-4)
 5. odolnost proti malým rozstřikům roztaveného kovu (1-4)
 6. odolnost proti velkým rozstřikům roztaveného kovu (1-4)
EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
 1. odolnost proti oděru (1–4)
 2. odolnost proti řezu (1–5)
 3. odolnost proti roztržení (1–4)
 4. odolnost proti propíchnutí (1–4)
 5. odolnost proti proříznutí dle ISO 13997 (A-F)
 6. ochrana proti nárazu (P)
ISO 374-1:2016 / Typ A Rukavice pro ochranu proti vysokým chemickým rizikům (U, V, W, X, Y, Z představují písmena kódu pro chemikálie, kde byly splněny požadavky EN ISO 374-1:2016+A1:2018)
ISO 374-1:2016 / Typ B Rukavice pro ochranu proti středním chemickým rizikům (X, Y, Z představují písmena kódu pro chemikálie, kde byly splněny požadavky EN ISO 374-1:2016+A1:2018)
ISO 374-1:2016 / Typ C Rukavice pro ochranu proti nízkým chemickým rizikům
EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům
EN 421 Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření
EN 381-7 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - část 7: požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou
EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče
DIN EN 1082 Ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži
EN 511

Ochranné rukavice proti chladu

 1. Stupeň ochrany proti konvekčnímu chladu
 2. Stupeň ochrany proti kontaktnímu chladu
 3. Stupeň ochrany proti průniku vody
EN ISO 10819 Ochranné rukavice proti vibracím – vibrace a rázy – vibrace ruky-paže
EN 60903 Práce pod napětím
EN 61340 ESD Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy
CE FOODSAFE Evropská legislativa týkající se materiálů přicházejících do styku s potravinami (směrnice EC 1935/2004, EC 10/2011)

 

Písmena kódu pro chemikálie, dle EN ISO 374-1:2016:

A Methanol / B Aceton / C Acetonitril / D Dichloromethan / E Sirouhlík / F Toluen / G Diethylamin / H Tetrahydrofuran / I Ethylacetát / J n-Heptan / K Hydroxid sodný 40 % / L Kyselina sírová 96 % / M - kyselina dusičná 65% / N - kyselina octová 99% / O - čpavek 25% / P - peroxid vodíku 30% / S - kyselina fluorovodíková 40% / T - formaldehyd 37%

Obuv

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

EN ISO 20345:2011

BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce)

SB

Splňuje základní požadavky normy

S1

SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

S2

S1 + průnik a absorpce vody

S3

S2 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

S4

SB + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

S5

S4 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

EN ISO 20347:2012

PRACOVNÍ OBUV (bez tužinky ve špičce)

OB

Splňuje základní požadavky normy

O1

OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

O2

O1 + průnik a absorpce vody

O3

O2 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

O4

OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

O5

O4 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

EN ISO 17249

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

Ochrana zraku

EN 166

Označení garantuje minimální odolnost ochranných brýlí proti každodenním rizikům včetně náhodného upuštění brýlí na zem, stárnutí působením světla, tepla a odolnost proti korozi atd.

EN 169

Osobní prostředky k ochraně očí - filtry pro svařování a podobné technologie

EN 170

Požadavky na činitel prostupu světla

EN 172

Osobní prostředky pro ochranu očí - protisluneční filtry pro profesionální použití

EN 175

Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

 

EN 1731

Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

EN 379

Automatické svářečské filtry

Ochrana sluchu

EN 352:2002

Soubor evropských norem, týká se různých chráničů sluchu, stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele.

EN 458:2004

Chrániče sluchu – doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu. SNR: xx dB Vážená hodnota útlumu hluku SNR. Jedná se o hodnotu, která slouží k porovnávání různých typů chráničů sluchu. Obecně vyšší hodnota SNR znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných frekvencí. Neznamená to ovšem, že útlum chrániče je shodný při vysokých, středních i nízkých frekvencích hluku.

SNR: xx d8

Vážená hodnota útlumu hluku. Jedná se o hodnotu, která slouží k porovnání různýc typů chráničů sluchu.

Bezpečnostní přilby

Používá se u profesí, při kterých hrozí pád předmětu na hlavu pracovníka či hrozí-li pád člověka z výšky (ve stavebnictví, u dřevorubce aj.) a u profesí, kde hrozí další možná nebezpečí, např. vysoký žár (hasiči, obsluha tavicí pece aj.), úraz elektrickým proudem. Tyto přilby mohou být kombinované s ochranou zraku, respektive ochranou celého obličeje a i s chrániči sluchu.

EN 397

Průmyslové ochranné přilby

EN 14052

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

EN 12492

Přilby pro horolezce

EN 50365

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

Čepice s plastovou vnitřní výztuhou

Používá se při pracovních činnostech u kterých hrozí riziko poranění hlavy nárazem do předmětu nebo konstrukce. Nelze použít místo bezpečnostní přilby, jelikož nedokáže absorbovat náraz padajícího předmětu.

EN 812

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

Pasivní ochrana dýchacích cest

Filtrační polomasky (respirátory) - jednorázové použití, opakované použití / Filtrační polomasky s vyměnitelnými filtry / Celoobličejové masky

EN 136

Celoobličejové masky

EN 143

Filtry proti částicím

EN 140

Polomasky a čtvrtmasky

EN 148-1

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - závity pro lícnicové části - část 1: připojovací oblý závit

EN 149

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační polomasky k ochraně proti částicím - požadavky, zkoušení a značení

EN 14387

Protiplynové a kombinované filtry

EN 405

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - požadavky, zkoušení a značení

EN 1827

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - požadavky, zkoušení a značení

Aktivní ochrana dýchacích cest

Filtro-ventilační jednotky

EN 12021

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - stlačené plyny pro dýchací přístroje

EN 12941

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - požadavky, zkoušení a značení

EN 12942

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - požadavky, zkoušení a značení

EN 14594

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - požadavky, zkoušení a značení

EN 60079-11

Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

EN 60079-31

Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

EN 60529

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

Ochrana proti pádu

EN 341 Prostředky ochrany osob proti pádu – slaňovací zařízení pro záchranu
EN 353-1, 2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – pohyblivé zachycovače pádu
EN 354 Prostředky ochrany osob proti pádu – spojovací prostředky
EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – tlumiče pádu
EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zatahovací zachycovače pádu
EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zachycovací postroje
EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – spojky
EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – systémy ochrany osob proti pádu
EN 397 Průmyslové ochranné přilby
EN 795 Průmyslové ochranné přilby
EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - kotvící zařízení
EN 892 Horolezecká výzbroj – dynamická horolezecká lana
EN 1496 Prostředky ochrany osob proti pádu – záchranná zdvihací zařízení
EN 1497 Prostředky ochrany osob proti pádu – záchranné postroje
EN 1498 Prostředky ochrany osob proti pádu – záchranné smyčky
EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – seznam ekvivalentních termínů
EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – nízko průtažná lana s opláštěným jádrem
EN 12841 Prostředky ochrany osob proti pádu – nastavovací zařízení lana
EN 12275 Horolezecká výzbroj - karabiny
Nic k porovnání