Beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens

Vennootschap CERVA GROUP a.s., IČ [RSIN] 267 12 121, met zetel aan de Průmyslová 483 te 252 61 Jeneč, geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de Stedelijke rechtbank [Městský soud] te Praag onder dos.nr. B 7786, vertegenwoordigd door Albert Giliaev (hierna te noemen "We") als beheerder van persoonsgegevens, wilt u als gebruiker van de website www.cerva.com, klanten, distributeurs en leveranciers informeren over het hierna omschreven verzamelen van persoonsgegevens en de beginselen van de privacybescherming.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk en daarom zullen we in onze relatie tot u deze beginselen altijd naleven. Deze beginselen van de bescherming van persoonsgegevens leggen met name uit:GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com

 • Welke van uw persoonsgegeven we zullen verwerken;
 • Met welk doel en op welke wijze we uw persoonsgegevens zullen verwerken en de rechtsgrondslag van de verwerking;
 • Aan wie mogen uw persoonsgegevens worden overgedragen;
 • Hoe lang we uw persoonsgegevens zullen verwerken en
 • Welke rechten u heeft in relatie tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt altijd, ingeval u enige gedeelte van de tekst nader uitgelegd wilt hebben, een advies of overleg over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens wenst, contact met ons opnemen via ons e-mailadres GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com

OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u via de website contact met ons opneemt, kunt u worden verzocht om bepaalde gegevens van uzelf of van uw onderneming in te vullen. Deze gegevens kunnen met name zijn:

 • voor- en achternaam of handelsnaam;
 • adres of zetel van de vennootschap;
 • geboortedatum of identificatienummer en fiscaal identificatienummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • gegevens verzameld door cookies in Google Analytics

Onze website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar. Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerken we niet.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies (kleine tekstbestanden geplaatst op uw computer), die voor het aanbod van websites en onlinediensten en het verzamelen van gegevens dienen. De tekst in een cookie is vaak samengesteld uit een serie nummers en letters, die uw webbrowser althans uw computer identificeren, maar kan ook andere informatie bevatten. Deze informatie kunnen we verzamelen tijdens uw interactie met de website, zoals de aanmelding om newsletter te ontvangen, het versturen van een contactformulier of de vraag naar onze diensten of producten, uw log-in in klanten- of leverancierszone, eventueel het invullen van andere velden van een formulier. Zie voor meer informatie over de cookies bijvoorbeeld Wikipedia hier. We verzamelen deze gegevens slechts dan, als u een van de hierboven bedoelde formulieren verzendt.

Onze website kan verder informatie verzamelen bijv. zoals het type van webbrouwser of operationeel systeem, IP-adres, bezoek van de website, de provider van internet en andere soortgelijke informatie.

Alle gegevens worden via onze website met behulp van Google Analytics en Google Tag Manager systemen verzameld en dienen uitsluitend voor de verbetering van diensten aan bezoekers van onze website en voor marketingdoeleinden. Hoe het verzamelen van deze informatie te voorkomen is, staat in de hiernavolgende alinea omschreven. Echter in geen geval worden deze gegevens door ons verkocht, uitgewisseld of verhuurd.

De meeste webbrouwsers ontvangen cookies automatisch, maar verstrekken ook bedieningselementen die het mogelijk maken deze te blokkeren of te verwijderen.

Onze vennootschap gebruikt deze cookies:

Name
Type
Description
Expiration
cookieconsent_status    uchovává souhlas s používáním cookies na webu  
crv-user-site   uchovává uživatelem naposledy navštívenou stránku na webu  
crv-user-lang   uchovává naposledy použitý jazyk uživatele  
Google analytics   nástroj pro zobrazování statistických údajů o chování návštěvníků cerva.com a b2b.cerva.com  
Google Tag Manager    nástroj pro správu měřících kódů na cerva.com a b2b.cerva.com  
Hotjar   nástroj pro sledování chování uživatele na webu  
Facebook Pixel   nástroj pro sledování návštěvnosti webu z platformy Facebook.com a jejich chování  
ZB2Bsite systémové cookie  Vybraná pobočka  
JSESSIONID  systémové cookie  Identifikátor relace uživatele  
impd_gdpr_consent
Marketing
Registers user consents regarding the personal data.
365 days
leady_session_id
Marketing
Random number to track the user inside the visited website.
End of the session
c
Marketing
Third-party cookie set by leady.cz, random number tracking the user across websites.
Never

 

 

HOE KAN MEN HET GEBRUIK VAN COOKIES AFWIJZEN

Enkele functies van onze diensten zijn op cookies gebaseerd. Wanneer u akkoord bent gegaan met gebruik van cookies, die uw gedrag op website volgen, kunt u vervolgens hun gebruik blokkeren. Als u beslist cookies te blokkeren, dan kunt u waarschijnlijk daarna niet meer inloggen of bepaalde functies niet meer gebruiken en uw voorkeuzes die op cookies zijn gebaseerd, gaan verloren. Gebruik van cookies kan met behulp van uw internetbrouwser worden ingesteld. De meeste brouwsers ontvangen cookies in de initiële instelling automatisch. Cookies kunnen met behulp van uw webbrouwser worden geweigerd of de instelling kan alleen sommige cookies toelaten.

Informatie over brouwsers en over de wijze van het vooraf definiëren van ontvangst van cookies, kunt u op de volgende websites vinden:

Een effectief instrument voor beheer van cookies is ook hier ter beschikking.

DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Door u verstrekte gegevens gebruiken we om met u contact te kunnen nemen en de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken, of ten behoeve van de uitvoering van een contract. Alle persoonsgegevens worden op een legale en transparante wijze verwerkt, waarbij slechts redelijke, relevante en noodzakelijke gegevens in relatie tot het verwerkingsdoel worden opgevraagd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de verwerking ten behoeve van de uitvoering van het contract.

Daarnaast kunnen we uw voornaam, familienaam en e-mailadres gebruiken om onze commerciële communicatie te verzenden, d.w.z. om u te informeren over gebeurtenissen, publicaties of diensten, die we verlenen en die volgens ons voor u interessant kunnen zijn. Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het contract en het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van antwoorden op de door u gestelde vragen of gewenste informatie, maken een deel uit van onze contractuele bepalingen en het niet verstrekken ervan kan de reden zijn voor het weigeren van een contract of het niet geven van antwoord op de door u gestelde vragen. Uw persoonsgegevens kunnen verder door ons gebruikt worden voor onze interne doeleinden, met name betreffende het volgen van uw tevredenheid, het optimaliseren en verhogen van kwaliteit van de verstrekte producten en diensten, de ontwikkeling van nieuwe producten en risicovermindering.

De rechtsgrondslag voor de hiervoor genoemde verwerking is de verwerking naar aanleiding van ons legitiem belang dat gebaseerd is op ons belang bij de promotie van onze producten en tevens ons belang bij de kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens met als doel het versturen van onze commerciële berichten kunt u op elk moment afwijzen zonder enige invloed op onze relatie. U hoeft alleen een e-mail met het respectieve verzoek naar GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com te sturen of naar het adres, waar vandaan een van onze commerciële berichten aan u werd verzonden, eventueel kunt u zich laten schrappen via afmeldinglink onderaan elke newsletter.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt ten behoeve van enige geautomatiseerde besluitneming, inclusief profilering.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden voor ons binnen het kader van kwaliteitsverhoging van onze diensten en verzorging van sommige activiteiten door verwerkers verwerkt, die ons de volgende diensten verstrekken

 • diensten betreffende servers, web, cloud of IT;
 • boekhouding
 • juridische diensten
 • marketingagentschappen

Gezien de personen van verleners van sommige diensten afwisselen, is het niet mogelijk alle verwerkers van persoonsgegevens met naam te vermelden. Actueel overzicht van concrete ontvangers van persoonsgegevens kan op verzoek worden verstrekt, op het adres GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com

PERIODE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt gedurende de periode wanneer we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de archiveringverplichting volgens de geldende rechtsvoorschriften, bijvoorbeeld zoals de wet op boekhouding, wet op archivering en registratie of wet op de belasting over de toegevoegde waarde.

Uw persoonsgegevens slaan we dus op gedurende de periode die noodzakelijk is voor het verstrekken van producten en voltooien van gewenste transacties of voor andere noodzakelijke doelen, zoals het naleven van onze juridische verplichtingen, beslechten van geschillen en juridisch afdwingen van onze overeenkomsten. Deze behoeften kunnen voor verschillende typen gegevens in verband met verschillende producten verschillend zijn, en daarom kan de werkelijke duur van het bewaren van informatie aanzienlijk verschillen. Daartoe behoren de volgende criteria op basis waarvan de periode van bewaring van informatie wordt bepaald:

 • Hoe lang zijn persoonsgegevens nodig voor het verstrekken van producten en voor het zekerstellen van activiteiten van onze onderneming? Het gaat daarbij om activiteiten zoals het handhaven en verbeteren van prestatie van deze producten, het handhaven van de beveiliging van onze systemen en bewaren van onderhavige commerciële en financiële records. Dit is een algemeen geldende regel, die meestal de basis vormt voor het bepalen van de periode van bewaring van data.
 • Verstrekt u ons uw gegevens met verwachting dat we die zullen bewaren zolang u uitdrukkelijk niet wenst deze uit te wissen?
 • Zijn deze persoonsgegevens gevoelig? Zo ja, is het algemeen raadzaam een beperkte periode voor het bewaren van data toe te passen.
 • Hebben we een concrete periode voor het bewaren van een bepaald type gegevens ingevoerd en bekend gemaakt? Zo ja, dan zullen we die beslist nooit overschreden.
 • Heeft u toestemming gegeven voor het verlengen van de bewaarperiode van informatie? Zo ja, dan zullen we de gegevens in overeenstemming met uw toestemming bewaren.
 • Zijn de juridische, contractuele of vergelijkbare verbintenissen met betrekking tot het bewaren van gegevens op ons van toepassing? Voorbeelden zijn de wetten die de verplichte databewaring regelen, regeringsbesluiten inzake het bewaren van data die verband houden met opsporing of onderzoek, of data, die bewaard moeten worden ten behoeve van een rechtszaak.

UW RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In relatie tot de door ons uit te voeren verwerking van uw persoonsgegevens geniet u de volgende rechten:

 • recht op toegang tot persoonsgegevens;
 • recht op correctie;
 • recht op uitwissing ("recht om te worden vergeten");
 • recht op beperking van de verwerking van gegevens;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht om een klacht in te dienen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten zijn hierna uitgelegd, om een meer duidelijk beeld te krijgen van de inhoud.

Recht op toegang betekent dat u te allen tijde van ons een verklaring aan kunt vragen of uw persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden, en zo ja, met welk doel, in welke omvang, voor wie die toegankelijk zijn, hoe lang we die zullen blijven verwerken, of u recht heeft op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, waar vandaan we uw persoonsgegevens hebben verkregen en of er naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens een geautomatiseerde besluitneming plaatsvindt, inclusief eventuele profilering. Ook heeft u het recht een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen, waarbij de eerste verstrekking kosteloos is, voor een volgende verstrekking kunnen we dan een redelijke vergoeding van administratieve kosten vragen, en wel ten hoogte van 100 CZK.

Recht op correctie betekent dat u ons te allen tijde kunt vragen een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te verrichten, indien die onjuist of onvolledig zouden zijn.

Recht op uitwissing betekent dat we uw persoonsgegevens moeten uitwissen indien (i) die niet meer nodig zijn voor doeleinden waarvoor die verzameld of anders verwerkt werden, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) u bezwaren doet gelden tegen de verwerking en er geen zwaarder wegende rechtmatige gronden bestaan voor de verwerking, (iv) het aan ons door een wettelijke plicht wordt opgelegd, of (v) u de door u gegeven toestemming met de verwerking van cookies, die uw gedrag op website volgen, terugtrekt.

Recht op beperking van de verwerking betekent dat zolang we enige geschilpunten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens niet oplossen, we uw persoonsgegevens niet anders kunnen verwerken dan op die wijze dat we die slechts opslaan en eventueel alleen met uw toestemming mogen gebruiken of op grond van de bepaling, uitvoering of verdediging van rechtsaanspraken.

Recht op bezwaar betekent dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die we ten behoeve van een directe marketing of op grond van een gewettigd belang verwerken. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van een directe marketing, zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, ingeval van bezwaar tegen de verwerking op grond van een gewettigd belang zal dit bezwaar aan een beoordeling onderworpen en vervolgens zullen we u meedelen, of we die inwilligen en uw gegevens niet meer zullen verwerken, of dat uw bezwaar niet gegrond is en de verwerking zal worden voortgezet. In elk geval wordt de verwerking beperkt, zolang het bezwaar niet afgehandeld is.

Recht op overdraagbaarheid betekent dat u het recht heeft de u aangaande persoonsgegevens, die geautomatiseerd worden verwerkt en op grond van een toestemming of contract, in een gestructureerde, gewoon gebruikte en machinaal leesbare formaat te krijgen, en het recht om deze persoonsgegevens direct aan een andere beheerder over te dragen;

Wanneer u aanmerkingen of klacht heeft, die de bescherming van persoonsgegevens betreft, of een vraag naar de voor de bescherming van gegevens in onze vennootschap verantwoordelijke persoon, of wanneer u een van uw rechten wilt uitvoeren, neem a.u.b. contact met ons op via ons webformulier. We beantwoorden uw vragen of aanmerkingen binnen 30 dagen.

Onze activiteiten staan ook onder toezicht van de autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waar u eventueel bij ontevredenheid een klacht kan indienen. Zie voor meer informatie de website van de autoriteit.

MELDING VAN VEILIGHEIDSINCIDENTEN

In deze tijd vol moderne technologieën bestaat wel gering, maar toch een risico dat uw persoonsgegevens kunnen lekken of misbruikt worden of verloren gaan. Binnen onze activiteiten zullen we alles voor doen, wat in ons bereik ligt, om een dergelijk veiligheidsincident uit te sluiten, met name zullen we alle onze medewerkers, die in contact met uw persoonsgegevens komen, regelmatig bijscholen over de bescherming van persoonsgegevens, stellen we interne bedrijfsvoorschriften vast inzake de regeling van bescherming van uw persoonsgegevens, en stellen onze medewerkers daarmee in kennis, en zullen altijd technische oplossingen voor het beveiligen van onze verwerkingen gebruiken, bijvoorbeeld gegevenscodering, ingewikkelde wachtwoorden en geactualiseerde software.

Mocht er ondanks onze uiterste moeite toch een veiligheidsincident plaatsvinden, en dit incident een hoog risico voor uw rechten en vrijheden zou kunnen betekenen, zullen we u onverwijld over een dergelijk feit informeren, via het verstrekte e-mailadres, en zullen deze informatie op onze website bekend maken, inclusief alle nodige details.

WIJZIGING VAN BEGINSELEN

Onze principes van de bescherming van persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Uw met deze beginselen van de bescherming van persoonsgegevens verband houdende rechten worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet door ons beperkt. Alle wijzigingen van principes van de bescherming van persoonsgegevens zullen door ons op deze site worden gepubliceerd en als het om belangrijke wijzigingen zou gaan, wordt u door ons op een meer uitdrukkelijke wijze ingelicht (ingeval van sommige diensten kunnen we wijzigingen van principes van de bescherming van persoonsgegevens ook via e-mail bekend maken). De voorgaande versies van deze principes van de bescherming van persoonsgegevens worden door ons voor u gearchiveerd, om ook in de toekomst toegang daartoe te hebben. Deze zijn toegankelijk via linken aan het begin van deze principes.

Deze Beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn van kracht per 15.5.2018

 

Niets om te vergelijken