Beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens

Vennootschap CERVA GROUP a.s., IČ [RSIN] 267 12 121, met zetel aan de Průmyslová 483 te 252 61 Jeneč, geregistreerd in het handelsregister bijgehouden door de Stedelijke rechtbank [Městský soud] te Praag onder dos.nr. B 7786, vertegenwoordigd door Albert Giliaev (hierna te noemen "We") als beheerder van persoonsgegevens, wilt u als gebruiker van de website www.cerva.com, klanten, distributeurs en leveranciers informeren over het hierna omschreven verzamelen van persoonsgegevens en de beginselen van de privacybescherming.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk en daarom zullen we in onze relatie tot u deze beginselen altijd naleven. Deze beginselen van de bescherming van persoonsgegevens leggen met name uit:GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com

 • Welke van uw persoonsgegeven we zullen verwerken;
 • Met welk doel en op welke wijze we uw persoonsgegevens zullen verwerken en de rechtsgrondslag van de verwerking;
 • Aan wie mogen uw persoonsgegevens worden overgedragen;
 • Hoe lang we uw persoonsgegevens zullen verwerken en
 • Welke rechten u heeft in relatie tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

U kunt altijd, ingeval u enige gedeelte van de tekst nader uitgelegd wilt hebben, een advies of overleg over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens wenst, contact met ons opnemen via ons e-mailadres GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com

OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u via de website contact met ons opneemt, kunt u worden verzocht om bepaalde gegevens van uzelf of van uw onderneming in te vullen. Deze gegevens kunnen met name zijn:

 • voor- en achternaam of handelsnaam;
 • adres of zetel van de vennootschap;
 • geboortedatum of identificatienummer en fiscaal identificatienummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • gegevens verzameld door cookies in Google Analytics

Onze website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar. Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerken we niet.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies (kleine tekstbestanden geplaatst op uw computer), die voor het aanbod van websites en onlinediensten en het verzamelen van gegevens dienen. De tekst in een cookie is vaak samengesteld uit een serie nummers en letters, die uw webbrowser althans uw computer identificeren, maar kan ook andere informatie bevatten. Deze informatie kunnen we verzamelen tijdens uw interactie met de website, zoals de aanmelding om newsletter te ontvangen, het versturen van een contactformulier of de vraag naar onze diensten of producten, uw log-in in klanten- of leverancierszone, eventueel het invullen van andere velden van een formulier. Zie voor meer informatie over de cookies bijvoorbeeld Wikipedia hier. We verzamelen deze gegevens slechts dan, als u een van de hierboven bedoelde formulieren verzendt.

Onze website kan verder informatie verzamelen bijv. zoals het type van webbrouwser of operationeel systeem, IP-adres, bezoek van de website, de provider van internet en andere soortgelijke informatie.

Alle gegevens worden via onze website met behulp van Google Analytics en Google Tag Manager systemen verzameld en dienen uitsluitend voor de verbetering van diensten aan bezoekers van onze website en voor marketingdoeleinden. Hoe het verzamelen van deze informatie te voorkomen is, staat in de hiernavolgende alinea omschreven. Echter in geen geval worden deze gegevens door ons verkocht, uitgewisseld of verhuurd.

De meeste webbrouwsers ontvangen cookies automatisch, maar verstrekken ook bedieningselementen die het mogelijk maken deze te blokkeren of te verwijderen.

Onze vennootschap gebruikt deze cookies:

Name
Type
Description
Expiration
cookieconsent_status    uchovává souhlas s používáním cookies na webu  
crv-user-site   uchovává uživatelem naposledy navštívenou stránku na webu  
crv-user-lang   uchovává naposledy použitý jazyk uživatele  
Google analytics   nástroj pro zobrazování statistických údajů o chování návštěvníků cerva.com a b2b.cerva.com  
Google Tag Manager    nástroj pro správu měřících kódů na cerva.com a b2b.cerva.com  
Hotjar   nástroj pro sledování chování uživatele na webu  
Facebook Pixel   nástroj pro sledování návštěvnosti webu z platformy Facebook.com a jejich chování  
ZB2Bsite systémové cookie  Vybraná pobočka  
JSESSIONID  systémové cookie  Identifikátor relace uživatele  
impd_gdpr_consent
Marketing
Registers user consents regarding the personal data.
365 days
leady_session_id
Marketing
Random number to track the user inside the visited website.
End of the session
c
Marketing
Third-party cookie set by leady.cz, random number tracking the user across websites.
Never

 

##CONSENT_BUTTON##

 

HOE KAN MEN HET GEBRUIK VAN COOKIES AFWIJZEN

Enkele functies van onze diensten zijn op cookies gebaseerd. Wanneer u akkoord bent gegaan met gebruik van cookies, die uw gedrag op website volgen, kunt u vervolgens hun gebruik blokkeren. Als u beslist cookies te blokkeren, dan kunt u waarschijnlijk daarna niet meer inloggen of bepaalde functies niet meer gebruiken en uw voorkeuzes die op cookies zijn gebaseerd, gaan verloren. Gebruik van cookies kan met behulp van uw internetbrouwser worden ingesteld. De meeste brouwsers ontvangen cookies in de initiële instelling automatisch. Cookies kunnen met behulp van uw webbrouwser worden geweigerd of de instelling kan alleen sommige cookies toelaten.

Informatie over brouwsers en over de wijze van het vooraf definiëren van ontvangst van cookies, kunt u op de volgende websites vinden:

Een effectief instrument voor beheer van cookies is ook hier ter beschikking.

DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Door u verstrekte gegevens gebruiken we om met u contact te kunnen nemen en de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken, of ten behoeve van de uitvoering van een contract. Alle persoonsgegevens worden op een legale en transparante wijze verwerkt, waarbij slechts redelijke, relevante en noodzakelijke gegevens in relatie tot het verwerkingsdoel worden opgevraagd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de verwerking ten behoeve van de uitvoering van het contract.

Daarnaast kunnen we uw voornaam, familienaam en e-mailadres gebruiken om onze commerciële communicatie te verzenden, d.w.z. om u te informeren over gebeurtenissen, publicaties of diensten, die we verlenen en die volgens ons voor u interessant kunnen zijn. Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het contract en het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van antwoorden op de door u gestelde vragen of gewenste informatie, maken een deel uit van onze contractuele bepalingen en het niet verstrekken ervan kan de reden zijn voor het weigeren van een contract of het niet geven van antwoord op de door u gestelde vragen. Uw persoonsgegevens kunnen verder door ons gebruikt worden voor onze interne doeleinden, met name betreffende het volgen van uw tevredenheid, het optimaliseren en verhogen van kwaliteit van de verstrekte producten en diensten, de ontwikkeling van nieuwe producten en risicovermindering.

De rechtsgrondslag voor de hiervoor genoemde verwerking is de verwerking naar aanleiding van ons legitiem belang dat gebaseerd is op ons belang bij de promotie van onze producten en tevens ons belang bij de kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens met als doel het versturen van onze commerciële berichten kunt u op elk moment afwijzen zonder enige invloed op onze relatie. U hoeft alleen een e-mail met het respectieve verzoek naar GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com te sturen of naar het adres, waar vandaan een van onze commerciële berichten aan u werd verzonden, eventueel kunt u zich laten schrappen via afmeldinglink onderaan elke newsletter.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt ten behoeve van enige geautomatiseerde besluitneming, inclusief profilering.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden voor ons binnen het kader van kwaliteitsverhoging van onze diensten en verzorging van sommige activiteiten door verwerkers verwerkt, die ons de volgende diensten verstrekken

 • diensten betreffende servers, web, cloud of IT;
 • boekhouding
 • juridische diensten
 • marketingagentschappen

Gezien de personen van verleners van sommige diensten afwisselen, is het niet mogelijk alle verwerkers van persoonsgegevens met naam te vermelden. Actueel overzicht van concrete ontvangers van persoonsgegevens kan op verzoek worden verstrekt, op het adres GDPR_Info_Ned(apenstaartje)cerva(punt)com

PERIODE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt gedurende de periode wanneer we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de archiveringverplichting volgens de geldende rechtsvoorschriften, bijvoorbeeld zoals de wet op boekhouding, wet op archivering en registratie of wet op de belasting over de toegevoegde waarde.

Uw persoonsgegevens slaan we dus op gedurende de periode die noodzakelijk is voor het verstrekken van producten en voltooien van gewenste transacties of voor andere noodzakelijke doelen, zoals het naleven van onze juridische verplichtingen, beslechten van geschillen en juridisch afdwingen van onze overeenkomsten. Deze behoeften kunnen voor verschillende typen gegevens in verband met verschillende producten verschillend zijn, en daarom kan de werkelijke duur van het bewaren van informatie aanzienlijk verschillen. Daartoe behoren de volgende criteria op basis waarvan de periode van bewaring van informatie wordt bepaald:

 • Hoe lang zijn persoonsgegevens nodig voor het verstrekken van producten en voor het zekerstellen van activiteiten van onze onderneming? Het gaat daarbij om activiteiten zoals het handhaven en verbeteren van prestatie van deze producten, het handhaven van de beveiliging van onze systemen en bewaren van onderhavige commerciële en financiële records. Dit is een algemeen geldende regel, die meestal de basis vormt voor het bepalen van de periode van bewaring van data.
 • Verstrekt u ons uw gegevens met verwachting dat we die zullen bewaren zolang u uitdrukkelijk niet wenst deze uit te wissen?
 • Zijn deze persoonsgegevens gevoelig? Zo ja, is het algemeen raadzaam een beperkte periode voor het bewaren van data toe te passen.
 • Hebben we een concrete periode voor het bewaren van een bepaald type gegevens ingevoerd en bekend gemaakt? Zo ja, dan zullen we die beslist nooit overschreden.
 • Heeft u toestemming gegeven voor het verlengen van de bewaarperiode van informatie? Zo ja, dan zullen we de gegevens in overeenstemming met uw toestemming bewaren.
 • Zijn de juridische, contractuele of vergelijkbare verbintenissen met betrekking tot het bewaren van gegevens op ons van toepassing? Voorbeelden zijn de wetten die de verplichte databewaring regelen, regeringsbesluiten inzake het bewaren van data die verband houden met opsporing of onderzoek, of data, die bewaard moeten worden ten behoeve van een rechtszaak.

UW RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In relatie tot de door ons uit te voeren verwerking van uw persoonsgegevens geniet u de volgende rechten:

 • recht op toegang tot persoonsgegevens;
 • recht op correctie;
 • recht op uitwissing ("recht om te worden vergeten");
 • recht op beperking van de verwerking van gegevens;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht om een klacht in te dienen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten zijn hierna uitgelegd, om een meer duidelijk beeld te krijgen van de inhoud.

Recht op toegang betekent dat u te allen tijde van ons een verklaring aan kunt vragen of uw persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden, en zo ja, met welk doel, in welke omvang, voor wie die toegankelijk zijn, hoe lang we die zullen blijven verwerken, of u recht heeft op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, waar vandaan we uw persoonsgegevens hebben verkregen en of er naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens een geautomatiseerde besluitneming plaatsvindt, inclusief eventuele profilering. Ook heeft u het recht een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen, waarbij de eerste verstrekking kosteloos is, voor een volgende verstrekking kunnen we dan een redelijke vergoeding van administratieve kosten vragen, en wel ten hoogte van 100 CZK.

Recht op correctie betekent dat u ons te allen tijde kunt vragen een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te verrichten, indien die onjuist of onvolledig zouden zijn.

Recht op uitwissing betekent dat we uw persoonsgegevens moeten uitwissen indien (i) die niet meer nodig zijn voor doeleinden waarvoor die verzameld of anders verwerkt werden, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) u bezwaren doet gelden tegen de verwerking en er geen zwaarder wegende rechtmatige gronden bestaan voor de verwerking, (iv) het aan ons door een wettelijke plicht wordt opgelegd, of (v) u de door u gegeven toestemming met de verwerking van cookies, die uw gedrag op website volgen, terugtrekt.

Recht op beperking van de verwerking betekent dat zolang we enige geschilpunten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens niet oplossen, we uw persoonsgegevens niet anders kunnen verwerken dan op die wijze dat we die slechts opslaan en eventueel alleen met uw toestemming mogen gebruiken of op grond van de bepaling, uitvoering of verdediging van rechtsaanspraken.

Recht op bezwaar betekent dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die we ten behoeve van een directe marketing of op grond van een gewettigd belang verwerken. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van een directe marketing, zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, ingeval van bezwaar tegen de verwerking op grond van een gewettigd belang zal dit bezwaar aan een beoordeling onderworpen en vervolgens zullen we u meedelen, of we die inwilligen en uw gegevens niet meer zullen verwerken, of dat uw bezwaar niet gegrond is en de verwerking zal worden voortgezet. In elk geval wordt de verwerking beperkt, zolang het bezwaar niet afgehandeld is.

Recht op overdraagbaarheid betekent dat u het recht heeft de u aangaande persoonsgegevens, die geautomatiseerd worden verwerkt en op grond van een toestemming of contract, in een gestructureerde, gewoon gebruikte en machinaal leesbare formaat te krijgen, en het recht om deze persoonsgegevens direct aan een andere beheerder over te dragen;

Wanneer u aanmerkingen of klacht heeft, die de bescherming van persoonsgegevens betreft, of een vraag naar de voor de bescherming van gegevens in onze vennootschap verantwoordelijke persoon, of wanneer u een van uw rechten wilt uitvoeren, neem a.u.b. contact met ons op via ons webformulier. We beantwoorden uw vragen of aanmerkingen binnen 30 dagen.

Onze activiteiten staan ook onder toezicht van de autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waar u eventueel bij ontevredenheid een klacht kan indienen. Zie voor meer informatie de website van de autoriteit.

MELDING VAN VEILIGHEIDSINCIDENTEN

In deze tijd vol moderne technologieën bestaat wel gering, maar toch een risico dat uw persoonsgegevens kunnen lekken of misbruikt worden of verloren gaan. Binnen onze activiteiten zullen we alles voor doen, wat in ons bereik ligt, om een dergelijk veiligheidsincident uit te sluiten, met name zullen we alle onze medewerkers, die in contact met uw persoonsgegevens komen, regelmatig bijscholen over de bescherming van persoonsgegevens, stellen we interne bedrijfsvoorschriften vast inzake de regeling van bescherming van uw persoonsgegevens, en stellen onze medewerkers daarmee in kennis, en zullen altijd technische oplossingen voor het beveiligen van onze verwerkingen gebruiken, bijvoorbeeld gegevenscodering, ingewikkelde wachtwoorden en geactualiseerde software.

Mocht er ondanks onze uiterste moeite toch een veiligheidsincident plaatsvinden, en dit incident een hoog risico voor uw rechten en vrijheden zou kunnen betekenen, zullen we u onverwijld over een dergelijk feit informeren, via het verstrekte e-mailadres, en zullen deze informatie op onze website bekend maken, inclusief alle nodige details.

WIJZIGING VAN BEGINSELEN

Onze principes van de bescherming van persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Uw met deze beginselen van de bescherming van persoonsgegevens verband houdende rechten worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet door ons beperkt. Alle wijzigingen van principes van de bescherming van persoonsgegevens zullen door ons op deze site worden gepubliceerd en als het om belangrijke wijzigingen zou gaan, wordt u door ons op een meer uitdrukkelijke wijze ingelicht (ingeval van sommige diensten kunnen we wijzigingen van principes van de bescherming van persoonsgegevens ook via e-mail bekend maken). De voorgaande versies van deze principes van de bescherming van persoonsgegevens worden door ons voor u gearchiveerd, om ook in de toekomst toegang daartoe te hebben. Deze zijn toegankelijk via linken aan het begin van deze principes.

Deze Beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn van kracht per 15.5.2018

 

SCOPE OF PERSONAL DATA PROCESSING

If you contact us via our website, you may be asked to enter certain data about you or your company. This data may especially include:

 • name and surname or commercial name;
 • company's address or registered office;
 • date of birth or identification number and tax identification number;
 • telephone number;
 • e-mail address;
 • IP address
 • the data obtained via cookies in Google Analytics

Our website is not intended for children under 16 years of age. We do not process any personal data of children under 16 years of age.

COOKIES

Our website uses cookies (small text files stored on your device) which are used for the provision of websites and online services and for the collection of data. The text in a cookie file often consists of a string of numbers and letters that identify your web browser or computer, but it may also contain other information. We may collect this information during your interaction with our website, such as subscribing for a newsletter, submitting a contact form or inquiry about our services or goods, logging into the customer or supplier zone or completing other form-like fields. More information about cookies can be found, for example, by checking out the Internet encyclopaedia Wikipedia here. We collect this data only if you submit one of the above-mentioned forms.

Our website may also collect other information such as the type of your browser or operating system, your IP address, website visits or Internet connection provider or other information of similar nature.

All the data collected on our website is collected via Google Analytics and Google Tag Manager and serves exclusively for improving the services provided to our website visitors and for marketing purposes. The method of preventing the collection of this information is described in the paragraph below. In no case we will sell, exchange or lease this data.

While most web browsers enable cookies by default, they also provide tools by which cookies can be blocked or removed.

Our company uses these cookies:

Name
Type
Description
Expiration
cookieconsent_status 
keeps a consent to use cookies on the web
crv-user-site
keeps user last used site
crv-user-lang
keeps user last used languange
Google analytics
a tool for displaying statistical data on the behaviour of visitors to cerva.com and b2b.cerva.com
Google Tag Manager 
a tool for managing tracking codes on cerva.com and b2b.cerva.com
HotjarMarketinga tool for tracking user behavior on the cerva.com website
Facebook PixelMarketinga tool for tracking visitors to cerva.com from the Facebook.com platform and their behavior on the site
ZB2BsiteSystemchosen site
JSESSIONID Systemsession ID
impd_gdpr_consent
Marketing
Registers user consents regarding the personal data.
365 days
leady_session_id
Marketing
Random number to track the user inside the visited website.
End of the session
c
Marketing
Third-party cookie set by leady.cz, random number tracking the user across websites.
Never


##CONSENT_BUTTON##

HOW TO DISABLE COOKIES

Some features of our services are based on cookies. Even if you have agreed to the use of cookies which track your activities on our websites, you can subsequently block their use. If you decide to block cookies, you will likely not be able to log in or use these features and there may be a loss of preferences that are based on cookies. The use of cookies can be configured in your Internet browser. Most browsers accept cookies by default. In your web browser you can either disable cookies or you can set that only selected cookies will be used.

More information on browsers and on how to configure one's cookie preferences can be found on the following websites:

An effective tool for cookie management is also available here.

PURPOSE OF PROCESSING AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING

The data you disclose to us is used by us to contact you back and provide you with information that you request or for the performance of a contract. All personal data is processed in a legal and transparent manner and we will only ask for data that is reasonable, relevant and necessary for the purpose of the processing. The legal basis for this processing is the processing for the performance of a contract.

In addition, we can use your name, surname and e-mail address to send you commercial messages, i.e. to inform you about any events, publications or services that we provide and that, in our opinion, may interest you. The disclosure of personal data for the performance of a contract and the disclosure of personal data for answering your questions or providing information you request are one of our contractual conditions and failing to disclose this data may result in our not entering into a contract or not answering your questions. We may also use your personal data for our internal needs, especially for monitoring your satisfaction, for optimising and improving the quality of the products and services provided or for developing new products and reducing risks.

The legal basis for the above processing is the processing based on our legitimate interests, which include our interest in the promotion of our products and, at the same time, our interest in making improvements to the quality of the services we provide.

You can at any time reject the processing of your personal data for the purposes of sending commercial messages and this will have no impact on any of our other dealings. You will only have to send us an e-mail with the relevant request to GDPR_Info(at)cerva(dot)com or to the address from which you received our commercial message, or you can opt out of receiving them by using the opt-out link at the foot of every message/newsletter.

Your personal data will not be used for the purpose of any automated decision-making, including profiling.

WHO CAN ACCESS YOUR PERSONAL DATA

For the purposes of improving the quality of our services and performance of some activities, your personal data will be processed for us by processors who provide us with

 • server, web, cloud or IT services;
 • accounting services
 • legal services
 • marketing agencies

With regard to ongoing changes in the providers of some services, it is not possible to specify the names of all personal data processors. An up-to-date list of the specific personal data recipients may be provided on request at the following address GDPR_Info(at)cerva(dot)com.

DATA PROCESSING/RETENTION PERIOD

We will be processing your personal data for a period during which we provide you with our services or perform a contract signed between us and you or for a period necessary for the fulfilment of the archiving obligations in accordance with the applicable laws and regulations such as the Act on Accounting, Act on Archiving and Records Management or the Value Added Tax Act.

Thus, we will retain your personal data for a period strictly necessary for the provision of products and completion of the required transactions or for other necessary purposes, such as compliance with our legal obligations, resolution of disputes and legal enforcement of our agreements. These needs may vary with different data types in the context of various products and, therefore, the actual data retention period may differ substantially. The criteria that determine the data retention period include the following:

 • For how long is personal data necessary for the provision of products and for securing our company operations? This includes activities such as maintaining and improving the performance of these products, maintaining the security of our systems and maintaining the relevant business and financial records. This is a generally applicable rule which in most cases is the basis for defining the data retention period.
 • Do you disclose your data to us with an expectation that we will retain this data until you expressly ask us to erase it?
 • Is this personal data sensitive? If yes, it is generally appropriate to use a shorter data retention period.
 • Have we introduced and announced a specific retention period for a particular type of data? If yes, then we will surely never exceed this period.
 • Have you given your consent to an extension of the data retention period? If yes, we will retain data in line with your consent.
 • Are we subject to any legal, contractual or similar obligations to retain data? Examples include laws that stipulate mandatory data retention or a government order that requires retention of data related to investigations or retention of data for litigation purposes.

YOUR RIGHTS RELATED TO PERSONAL DATA PROCESSING

In relation to our processing of your personal data you will have the following rights:

 • the right of access to personal data;
 • the right to rectification;
 • the right to erasure ("the right to be forgotten");
 • the right to restriction of data processing;
 • the right to object to processing;
 • the right to data portability;
 • the right to lodge a complaint about the processing of personal data.

Your rights are explained below to give you a more concrete idea about what these rights mean.

The right of access means that you can anytime ask for our confirmation whether the personal data concerning you is or is not being processed and, if yes, for what purposes, to what extent, who is given access to this data, how long we will be processing this data, whether you have the right to rectification, erasure, restriction of processing or to object, how we have obtained this personal data and whether the processing of your personal data serves as a basis for automated decision-making, including potential profiling. You also have the right to obtain a copy of your personal data, with the first copy being free of charge, while for any additional copies we may charge a reasonable fee as compensation for our administrative costs: the fee is CZK 100.

The right to rectification means that you can anytime ask us to rectify or complete your personal data if this data is inaccurate or incomplete.

The right to erasure means that we will have to delete your personal data if (i) it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed, (ii) the processing is unlawful, (iii) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, (iv) we are required to do so under a legal obligation or (v) you withdraw your consent to the processing of cookies which track your activities on our websites.

The right to restriction of processing means that until we resolve any disputed issues concerning the processing of your personal data, we may only process your personal data for the purposes of its storage and we may use the data only with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

The right to object means that you may raise an objection to the processing of your personal data that we process for direct marketing purposes or due to a legitimate interest. If you raise an objection to the processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be processed for these purposes; if you raise an objection to the processing due to a legitimate interest, this objection will be evaluated and we will subsequently inform you on whether we have granted your objection and we will thus no longer process your data or whether we have found your objection unjustified and the processing will continue. In any case, until the objection is resolved, the processing will be restricted.

The right to portability means that you have the right to obtain personal data that concerns you and that is processed in an automated manner on the basis of a consent or a contract in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to transmit this personal data directly to another controller.

If you have any concern or complaint concerning personal data protection or any question to the person responsible for data protection at our company or if you want to exercise any of your rights, please contact us by using our web form. We will respond to your questions or concerns within 30 days.

Our activities are also supervised by the Office for Personal Data Protection, where you can file a complaint if you are not satisfied. For more information, visit the website of the Office.

REPORTING OF SECURITY INCIDENTS

In today's era of modern technologies there is a very low, but real risk that your personal data may leak or may be misused or lost. While carrying out our business operations, we will do our utmost to prevent any such safety incident from happening and we will especially provide regular personal data protection training to all our employees who come in contact with your personal data, we will adopt and inform our employees about our internal corporate regulations regulating the protection of your personal data and we will always use efficient technical solutions to make our data processing secure, such as data encryption, complex passwords or software updates.

If, however, despite all our best efforts, a safety incident occurs and might pose a high risk to your rights and freedoms, we will promptly notify you of this fact, by using the e-mail address you provided to us and by publishing this information on our website including all the necessary details.

AMENDMENTS TO PRIVACY POLICY

Our Privacy Policy may be amended from time to time. Without your express consent, we will not limit any of your rights arising from this Privacy Policy. Any amendments to this Privacy Policy will be published by us on this website and, if major amendments are to be made, we will inform you in a more transparent manner (with regard to some services, we may announce amendments to this Privacy Policy by e-mail). We will archive the previous versions of this Privacy Policy for you so that you can also access them in the future. They are available by using the links at the beginning of this Privacy Policy.

This Privacy Policy comes into effect on 14.5.2018.

Niets om te vergelijken