Polityka prywatności i plików

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej "RODO"), CERVA Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Mazowieckiej 72/86, NIP: 879-266-77-92, REGON: 341258504, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000418586, reprezentowana przez Damiana Fasula - Prokurenta (zwana dalej "CERVA") jako administrator danych osobowych informuje Państwa jako Użytkowników strony internetowej www.cerva.com, http://b2b.cerva.com Klientów, Dystrybutorów i Dostawców o opisanym poniżej sposobie gromadzenia danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego we wszystkich naszych działaniach zawsze będziemy kierowali się wymaganiami RODO w tym zakresie. Zasady ochrony danych osobowych określają zwłaszcza: GDPR_Info_Pol(małpa)cerva(kropka)com

 • jakie Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane;
 • w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania;
 • komu mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe;
 • okres czasu, przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
 • jakie są Państwa prawa związane z ochroną Waszych danych osobowych.

Jeżeli odczuwacie Państwo potrzebę wyjaśnienia jednego z fragmentów tekstu, porady lub szerszego omówienia zagadnienia przetwarzania Waszych danych osobowych przez CERVA, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie na adres e-mail: GDPR_Info_Pol(małpa)cerva(kropka)com

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem strony internetowej, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonych danych o Was oraz o reprezentowanej przez Was firmie. Mogą to być w szczególności następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • adres lub siedziba firmy;
 • data urodzenia lub REGON i NIP;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres IP
 • dane pozyskiwane za pośrednictwem cookies w Google Analytics

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Dane osobowe dzieci, które nie ukończyły 16 lat, nie są przez nas przetwarzane.

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (małe pliki tekstowe znajdujące się na Państwa urządzeniu), które służą do obsługi stron internetowych, usług on-line i gromadzenia danych. Tekst w pliku cookie często składa się z wielu cyfr i liter identyfikujących Państwa przeglądarkę lub komputer, mogą jednak zawierać również inne informacje. Informacje te możemy gromadzić podczas Państwa interakcji z naszą witryną internetową, takich jak zalogowanie do subskrypcji newslettera, wysłanie formularza kontaktowego lub zapytania dotyczącego naszych towarów i usług, podczas logowania się do strefy klienta lub dostawcy lub wypełnienia innych pól formularza. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w encyklopedii internetowej Wikipedia tutaj. Dane te są przez nas gromadzone wyłącznie wtedy, gdy zostanie wysłany przez Państwa jeden z podanych powyżej formularzy.

Ponadto nasza strona internetowa może gromadzić inne informacje, takie jak: typ przeglądarki lub systemu operacyjnego, adres IP, wizyty na stronie, dostawcę usług internetowych oraz inne informacje o podobnym charakterze.

Wszystkie dane gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej zapisywane są przez systemy Google Analytics oraz Google Tag Manager i służą wyłącznie do poprawy jakości usług dla użytkowników naszej strony oraz do celów marketingowych. Informacja o tym, w jaki sposób zapobiegać gromadzeniu ww. informacji została opisana w poniższym akapicie. Dane te nie są przez CERVA sprzedawane, wymieniane lub wypożyczane.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, zapewniając jednak narzędzia do zarządzania nimi, umożliwiające ich blokowanie lub usuwanie.

Nasza firma wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • cookieconsent_status - keeps a consent to use cookies on the web
 • crv-user-site - keeps user last used site
 • crv-user-lang - keeps user last used languange
 • Google analytics - a tool for displaying statistical data on the behaviour of visitors to cerva.com and b2b.cerva.com
 • Google Tag Manager - a tool for managing tracking codes on cerva.com and b2b.cerva.com
 • ZB2Bsite - system cookie - selected branch
 • JSESSIONID - system cookie - user session identifier

JAK ODMÓWIĆ UDZIELENIA ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Niektóre funkcje naszych usług oparte są na plikach cookies. Nawet w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie cookies, które monitorują Twoje zachowanie na stronie internetowej, możesz w późniejszym, dowolnym czasie zablokować ich wykorzystywanie. Jeżeli zadecydujesz o zablokowaniu plików cookies, najprawdopodobniej nie będziesz mógł się zalogować lub korzystać z niektórych funkcji. Może również dojść do utraty ustawień, które zapisywane są w plikach cookies. Wykorzystywanie plików cookies można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies w ustawieniach domyślnych. Pliki cookies można za pomocą przeglądarki internetowej zablokować całkowicie lub ograniczyć ich wykorzystywanie wyłącznie do niektórych plików cookies.

Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawień domyślnych dla plików cookies możesz znaleźć na następujących stronach internetowych:

Efektywne narzędzie do zarządzania plikami cookies można pobrać również tutaj

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane, które zostały nam przez Państwa przekazane służą do ewentualnego kontaktu z Wami i udzielenia informacji o które prosiliście lub też potrzebne są do celów realizacji umowy. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z prawem i przejrzysty, wymagane są w odpowiednim, adekwatnym i jedynie niezbędnym zakresie w związku z celem ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ich przetwarzanie do celów realizacji umowy.

Państwa imię, nazwisko i adres e-mail możemy ponadto wykorzystać do przesyłania Wam informacji handlowych, tj. by powiadamiać Was o wydarzeniach, publikacjach lub świadczonych przez nas usługach, które naszym zdaniem mogłyby Państwa zainteresować. Przekazanie danych osobowych do celów realizacji umowy oraz podanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania lub udzielenie informacje stanowią nasze zobowiązanie umowne, a brak ich przekazania może być powodem nie zawarcia umowy lub nie udzielenia odpowiedzi na wysłane pytanie. Państwa dane osobowe mogą być przez nas nadal wykorzystywane do naszych wewnętrznych potrzeb, w szczególności w zakresie monitorowania Państwa zadowolenia, optymalizacji i poprawy jakości oferowanych produktów i usług oraz rozwoju nowych produktów i obniżania ryzyka.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest przetwarzanie ze względu na nasz uzasadniony interes, który wynika z potrzeby promocji naszych produktów oraz poprawy jakości świadczonych usług.

Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów wysyłania informacji handlowych możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie i nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe relacje pomiędzy nami. Aby cofnąć zgodę do wysyłania informacji handlowych wystarczy przesłać do nas wiadomość e-mail z odpowiednim wnioskiem na adres GDPR_Info_Pol(małpa)cerva(kropka)com lub adres, z którego otrzymali Państwo od nas informację handlową, ewentualnie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości / newslettera.

Państwa dane osobowe nie zostaną wykorzystane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

KTO POSIADA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług i niektórych z podejmowanych działań, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez niżej wymienione podmioty przetwarzające, które świadczą dla nas usługi:

 • serwerowe, www, cloudowe lub IT
 • prawne
 • agencje marketingowe

Ze względu na zmieniający się personel podmiotów świadczących niektóre usługi nie można stworzyć imiennej listy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Aktualna lista konkretnych odbiorców danych osobowych zostanie udostępniona na żądanie, które wysłać można na adres: GDPR_Info_Pol(małpa)cerva(kropka)com

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak długo świadczyć będziemy dla Was nasze usługi lub realizować umowę lub przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takimi jak np. ustawa o rachunkowości, ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, ustawa o podatku dochodowym CIT oraz PIT lub ustawa o podatku VAT.

Państwa dane osobowe będą więc przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy i zakończenia wymaganych transakcji lub do innych niezbędnych celów, takich jak przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie zawartych umów. Potrzeby te dla różnych typów danych w kontekście różnych produktów mogą się różnić, z tego też względu rzeczywisty okres przechowywania danych może być znacząco różny. Do kryteriów, na podstawie których ustalany jest okres przechowywania danych, należą następujące:

 • Jak długo dane osobowe są niezbędne do dostarczania produktów i zapewnienia funkcjonowania firmy? Obejmuje to działania takie jak odpowiednie utrzymywanie i poprawę parametrów produktów, utrzymywanie zabezpieczeń naszych systemów oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji handlowej i księgowej. Jest to ogólnie obowiązująca zasada, która w większości przypadków stanowi podstawę do określenia czasu przechowywania danych.
 • Czy przekazując nam swoje dane wyraziliście Państwo oczekiwanie, że będą one przez nas przechowywane dopóki nie zażądacie Państwo ich usunięcia?
 • Czy przekazane dane osobowe są danymi wrażliwymi? Jeżeli tak, ogólnie zaleca się stosowanie skróconego okresu przechowywania danych.
 • Czy wprowadziliśmy i poinformowaliśmy o konkretnym okresie przechowywania określonego typu danych? Jeżeli tak, okres ten nigdy nie zostanie przez nas przekroczony.
 • Czy wyraziliście Państwo zgodę na przedłużenie okresu przechowywania danych? Jeżeli tak, dane będą przechowywane przez okres zgodny z udzieloną przez Państwa zgodą.
 • Czy posiadamy zobowiązania prawne, umowne lub inne do przechowywania danych? Jako przykłady wymienić można ustawy regulujące obowiązkowe przechowywanie danych, nakaz sądowy przechowywania danych związanych z dochodzeniem lub danych, które muszą być przechowywane na potrzeby postępowania sądowego.

PAŃSTWA PRAWA PŁYNĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych, posiadacie Państwo następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym");
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przeniesienia danych;
 • prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa zostały poniżej wyjaśnione, by pomóc Wam lepiej zrozumieć ich treść.

Prawo dostępu oznacza, że w każdej chwili możecie Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe, które Was dotyczą są przetwarzane, a jeśli tak, to do jakich celów, w jakim zakresie, komu są udostępniane, jak długo będziemy je przetwarzać, czy posiadacie Państwo prawo do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, w jaki sposób pozyskane zostały Państwa dane osobowe oraz czy są one przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z ewentualnym profilowaniem. Posiadacie Państwo również prawo do uzyskania kopii Waszych danych osobowych, przy czym pierwsze ich udostępnienie jest bezpłatne, a za każde kolejne może być naliczona adekwatna opłata - zwrot kosztów administracyjnych w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) PLN.

Prawo do poprawiania oznacza, że w dowolnej chwili możecie Państwo zażądać sprostowania lub uzupełniania Waszych danych osobowych, jeżeli są niedokładne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia oznacza, że musimy usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych ososbowych, (iii) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich dalszego przetwarzania, (iv) jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z obowiązkiem prawnym lub (v) cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie plików cookies, które monitorują Wasze zachowanie na naszej stronie internetowej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że dopóki nie rozwiążemy spornych kwestii dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, nie będziemy mogli ich przetwarzać w sposób inny aniżeli ich przechowywanie i ewentualne wykorzystanie wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą lub do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu oznacza, że możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, które przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego lub w przypadku innych uzasadnionych podstaw. Jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu innych uzasadnionych podstaw, sprzeciw ten zostanie rozpatrzony, a następnie poinformujemy Państwa o wyniku jego rozpatrzenia, tzn. czy został on rozpatrzony pozytywnie i Państwa dane nie będą już dłużej przetwarzane, czy też został on odrzucony z uwagi na brak zasadności, a przetwarzanie danych będzie kontynuowane. Przez okres rozpatrywania sprzeciwu, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone.

Prawo do przenoszenia oznacza, że posiadacie Państwo prawo do otrzymania Waszych danych osobowych, które są przetwarzane w formie zautomatyzowanej i na podstawie zgody lub umowy, w formacie ustrukturyzowanym, powszednie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo, by przesłać te dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi;

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi lub skargi dotyczące ochrony Waszych danych osobowych lub pytanie do osoby odpowiedzialnej za ochronę Waszych danych osobowych w naszej firmie lub chcecie Państwo skorzystać z jakiegokolwiek z przysługujących Wam praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą naszego formularza www. Odpowiedzi udzielimy w terminie do 30 dni.

Nasze działania są nadzorowane przez urząd zajmujący się ochroną danych osobowych, dokąd, w przypadku niezadowolenia z naszej działalności w zakresie ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo złożyć skargę. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej urzędu.

ZGŁASZANIE INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

W dzisiejszych czasach pełnych nowoczesnych technologii istnieje, co prawda niewielkie, ale jednak ryzyko, że Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione, niewłaściwie wykorzystane lub dojdzie do ich utraty. W ramach naszej działalności uczynimy wszystko co w naszej mocy aby zapobiec takiemu incydentowi bezpieczeństwa. Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi będą regularnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych, zatrudnimy i zaznajomimy pracowników z wewnętrznymi przepisami firmy regulującymi ochronę Państwa danych osobowych i zawsze wykorzystywać będziemy rozwiązania techniczne umożliwiające zabezpieczenie ich przetwarzanie, takie jak szyfrowanie danych, silne hasła i zaktualizowane oprogramowanie.

Jednakże, jeżeli pomimo naszych najlepszych starań wystąpi incydent bezpieczeństwa, który mógłby wiązać się z powstaniem dużego ryzyka dla Państwa praw i wolności, niezwłocznie poinformujemy Was o takim fakcie za pośrednictwem podanego przez Was adresu e-mail oraz poprzez udostępnienie odpowiedniej informacji wraz z niezbędnymi szczegółami na naszej stronie internetowej.

ZMIANY ZASAD

W naszych zasadach ochrony danych osobowych od czasu do czasu mogą pojawiać się zmiany. Państwa prawa płynące z niniejszych zasad ochrony danych osobowych nie zostaną przez nas ograniczone bez Waszej uprzedniej zgody. Wszystkie zmiany zasad ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na niniejszej stronie, a w przypadku istotnych zmian, poinformujemy Państwa o nich osobiście (w przypadku niektórych usług o zmianach zasad ochrony danych osobowych możemy poinformować w osobnej wiadomości e-mail). Poprzednie wersje niniejszych zasad ochrony danych osobowych zostają zarchiwizowane, aby umożliwić Państwu do nich ewentualny dostęp również w przyszłości. Są one dostępne pod linkami umieszczonymi na początku niniejszych zasad.

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie z dniem 14.5.2018

 

Nie ma produktów do porównania