Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť CERVA Slovensko s.r.o. , IČ 35703741, so sídlom Senec, Diaľničná cesta, PSČ 903 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 12210/B, zastúpená Albertem Giliaevem, predsedom predstavenstva, ďalej tiež "My") ako správca osobných údajov vás ako používateľa webových stránok www.cerva.com, http://b2b.cerva.com zákazníkov, distribútorov a dodávateľov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú najmä: GDPR_Info_Slo(zavináč)cerva(bodka)com

 • Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 • Na aké účely a akým spôsobom budeme vaše osobné údaje spracovávať a právny základ ich spracovania;
 • Komu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;
 • Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať a
 • Aké máte vo vzťahu k ochrane vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese GDPR_Info_Slo(zavináč)cerva(bodka)com

 

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 • meno a priezvisko alebo obchodná firma;
 • adresa alebo sídlo spoločnosti;
 • dátum narodenia alebo identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;
 • IP adresa
 • údaje získavané prostredníctvom cookies v Google Analytics

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

 

COOKIES

Naše webové stránky používajú súbory cookie (malé textové súbory umiestnené na vašom zariadení), ktoré slúžia na poskytovanie webov a online služieb a zhromažďovanie údajov. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré identifikujú váš webový prehliadač, resp. počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Tieto informácie môžeme zhromažďovať pri vašej interakcii s webovou stránkou, ako je prihlásenie na odber newslettera, odoslanie kontaktného formulára alebo dopyt po našich službách či tovare, prihlasovanie do zákazníckej či dodávateľskej zóny, prípadne vyplnenie iných polí formulárového typu. Viac o cookies sa môžete dozvedieť napríklad na internetovej encyklopédii Wikipedia tu. Tieto údaje zhromažďujeme iba vtedy, keď odošlete jeden z vyššie zmienených formulárov.

Ďalej naše webové stránky môžu zhromažďovať informácie zahrňujúce napr. typ prehliadača alebo operačného systému, IP adresu, návštevy webu, poskytovateľa internetového pripojenia a iné informácie podobného charakteru.

Všetky údaje sú prostredníctvom našich webových stránok zhromažďované pomocou systému Google Analytics a Google Tag Manager a slúžia výhradne na zlepšovanie služieb návštevníkom našich stránok a na marketingové účely. Možnosť, ako predísť zhromažďovaniu týchto informácií, je opísaná v odseku nižšie. V žiadnom prípade však tieto údaje nepredávame, nevymieňame alebo neprenajímame.

Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale poskytuje ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie.

Naša spoločnosť využíva tieto súbory cookies:

Name
Type
Description
Expiration
cookieconsent_status    uchovává souhlas s používáním cookies na webu  
crv-user-site   uchovává uživatelem naposledy navštívenou stránku na webu  
crv-user-lang   uchovává naposledy použitý jazyk uživatele  
Google analytics   nástroj pro zobrazování statistických údajů o chování návštěvníků cerva.com a b2b.cerva.com  
Google Tag Manager    nástroj pro správu měřících kódů na cerva.com a b2b.cerva.com  
Hotjar   nástroj pro sledování chování uživatele na webu  
Facebook Pixel   nástroj pro sledování návštěvnosti webu z platformy Facebook.com a jejich chování  
ZB2Bsite systémové cookie  Vybraná pobočka  
JSESSIONID  systémové cookie  Identifikátor relace uživatele  
impd_gdpr_consent
Marketing
Registers user consents regarding the personal data.
365 days
leady_session_id
Marketing
Random number to track the user inside the visited website.
End of the session
c
Marketing
Third-party cookie set by leady.cz, random number tracking the user across websites.
Never

 

##CONSENT_BUTTON##

 

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Na súboroch cookie sú založené niektoré funkcie našich služieb. Aj v prípade, že ste udelili súhlas s používaním cookies, ktoré sledujú vaše správanie na webových stránkach, môžete ich používanie následne blokovať. Pokiaľ sa rozhodnete súbory cookie blokovať, nebudete sa pravdepodobne môcť prihlásiť alebo tieto funkcie používať a môže prísť k strate predvolieb, ktoré sú na súboroch cookie založené. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehľadávača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii tu.

 

ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme vás kontaktovali späť a poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania. Právnym základom pre toto spracovanie je spracovanie na účely plnenia zmluvy.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme popri tom využiť na to, aby sme vám zasielali obchodný oznam, t j. aby sme vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutia osobných údajov na účely odpovede na vami vznesené otázky alebo vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzatvorenia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na vami vznesené otázky. Vaše osobné údaje môžeme ďalej používať pre naše vnútorné potreby týkajúce sa najmä sledovania vašej spokojnosti, optimalizácie a zvyšovania kvality poskytovaných produktov a služieb, vývoja nových produktov a znižovania rizík.

Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie je spracovanie z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorý je daný naším záujmom na propagáciu našich výrobkov a zároveň naším záujmom na skvalitňovanie nami poskytovaných služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznamov môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na GDPR_Info_Slo@cerva.com alebo na adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenie, prípadne sa je možné vylúčiť z rozosielania pomocou odhlasovacieho odkazu v päte každého newslettera.

Vaše osobné údaje nebudú použité na účely akéhokoľvek automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 

KTO MÁ K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP

Vaše Osobné údaje pre nás v rámci zvyšovania kvality našich služieb a zaisťovania niektorých činností budú spracovávať spracovatelia, ktorí nám poskytujú

 • serverové, webové, cloudové alebo IT služby;
 • účtovné služby
 • právne služby
 • marketingové agentúry

S ohľadom na meniace sa osoby poskytovateľov niektorých služieb nie je možné uviesť všetkých týchto spracovateľov Osobných údajov menovite. Aktuálny zoznam konkrétnych príjemcov Osobných údajov je možné poskytnúť na vyžiadanie na adrese GDPR_Info_Slo(zavináč)cerva(bodka)com

 

OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v čase, počas ktorého vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu alebo v čase nevyhnutnom na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Vaše osobné údaje teda uchovávame v čase nevyhnutnom na poskytovanie produktov a dokončenie požadovaných transakcií alebo na ďalšie nevyhnutné účely, ako je dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a právne vynucovanie našich dohôd. Tieto potreby sa pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov môžu líšiť, a preto sa skutočné obdobie uchovávania informácií môže výrazne líšiť. Medzi kritériá, na základe ktorých je určené obdobie uchovávania informácií, patria:

 • Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie produktov a na zaistenie chodu našej spoločnosti? To zahŕňa aktivity, ako je udržiavanie a zlepšovanie výkonu týchto produktov, udržiavanie zabezpečenia našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Toto je všeobecne platné pravidlo, ktoré je vo väčšine prípadov základom pre určenie obdobia uchovávania dát.
 • Poskytujete nám svoje údaje s očakávaním, že ich budeme uchovávať, kým ich výslovne nebudete chcieť vymazať?
 • Sú tieto osobné údaje citlivé? Ak áno, je všeobecne vhodné používať skrátené obdobie uchovávania dát.
 • Zaviedli sme a oznámili sme konkrétne obdobie uchovávania pre určitý typ dát? Ak áno, tak ho rozhodne nikdy neprekročíme.
 • Poskytli ste súhlas s predĺžením obdobia uchovávania informácií? Ak áno, budeme dáta uchovávať v súlade s vaším súhlasom.
 • Vzťahujú sa na nás právne, zmluvné alebo podobné záväzky uchovávať dáta? Medzi príklady patria zákony upravujúce povinné uchovávanie dát, vládne nariadenie uchovávať dáta súvisiace s vyšetrovaním alebo dáta, ktoré je nutné uchovávať na účely súdneho sporu.

 

VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz ("právo byť zabudnutý");
 • právo na obmedzenie spracovania údajov;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • právo na prenositeľnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane prípadného profilovania. Takisto máte právo získať kópiu vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov, a to vo výške 4€.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje, pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá nám to zákonná povinnosť alebo (v) odvoláte udelený súhlas so spracovaním cookies, ktoré sledujú vaše správanie na webových stránkach.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, nesmieme vaše osobné údaje spracovávať inak, než tak, že ich budeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť iba s vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané, v prípade námietky proti spracovaniu z dôvodu oprávneného záujmu bude táto námietka vyhodnotená a následne vám oznámime, či sme jej vyhoveli a vaše údaje nebudeme naďalej spracovávať alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. Každopádne v čase, kým bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené.

Právo na prenositeľnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sú spracovávané automatizovane a na základe súhlasu alebo zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi;

Pokiaľ máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov alebo otázku na osobu zodpovednú za ochranu dát v našej spoločnosti či uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás, prosím, pomocou nášho webového formulára. Na vaše otázky či pripomienky odpovieme do 30 dní.

Na našu činnosť takisto dohliada úrad zaoberajúci sa ochranou osobných údajov, na ktorom môžete v prípade vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na internetových stránkach úradu.

 

HLÁSENIE BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

V dnešnej dobe plnej moderných technológií existuje síce nepatrné, ale napriek tomu riziko, že by mohlo dôjsť k úniku vašich osobných údajov či k ich zneužitiu alebo strate. V rámci našej činnosti budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby k takému bezpečnostnému incidentu nedošlo, najmä budeme všetkých našich zamestnancov, prichádzajúcich do styku s vašimi osobnými údajmi, pravidelne školiť na tému ochrany osobných údajov, prijmeme a oboznámime zamestnancov s vnútornými podnikovými predpismi upravujúcimi ochranu vašich osobných údajov a budeme vždy využívať technické riešenie na zabezpečenie nášho spracovávania, ako napríklad šifrovanie dát, zložité heslá a aktualizovaný softvér.

Pokiaľ by však aj napriek našej najlepšej snahe došlo k bezpečnostnému incidentu a tento incident by mohol znamenať vysoké riziko pre vaše práva a slobody, bez meškania vás o takej skutočnosti budeme informovať, a to prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy a zverejnením takej informácie na našich webových stránkach vrátane všetkých nutných podrobností.

 

ZMENY ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas zmenené. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu neobmedzíme. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke, a pokiaľ pôjde o významné zmeny, budeme vás informovať výraznejšie (v prípade niektorých služieb môžeme zmeny zásad ochrany osobných údajov oznamovať e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov pre vás archivujeme, aby ste k nim mali aj v budúcnosti prístup. Dostupné sú z odkazov na začiatku týchto zásad.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 14.5.2018

 

CERVA Slovensko s.r.o.
Diaľničná cesta 10C
903 01 Senec
Slovenská republika

tel.: +421 220 674 711
GDPR_Info_Slo@cerva.com

SCOPE OF PERSONAL DATA PROCESSING

If you contact us via our website, you may be asked to enter certain data about you or your company. This data may especially include:

 • name and surname or commercial name;
 • company's address or registered office;
 • date of birth or identification number and tax identification number;
 • telephone number;
 • e-mail address;
 • IP address
 • the data obtained via cookies in Google Analytics

Our website is not intended for children under 16 years of age. We do not process any personal data of children under 16 years of age.

COOKIES

Our website uses cookies (small text files stored on your device) which are used for the provision of websites and online services and for the collection of data. The text in a cookie file often consists of a string of numbers and letters that identify your web browser or computer, but it may also contain other information. We may collect this information during your interaction with our website, such as subscribing for a newsletter, submitting a contact form or inquiry about our services or goods, logging into the customer or supplier zone or completing other form-like fields. More information about cookies can be found, for example, by checking out the Internet encyclopaedia Wikipedia here. We collect this data only if you submit one of the above-mentioned forms.

Our website may also collect other information such as the type of your browser or operating system, your IP address, website visits or Internet connection provider or other information of similar nature.

All the data collected on our website is collected via Google Analytics and Google Tag Manager and serves exclusively for improving the services provided to our website visitors and for marketing purposes. The method of preventing the collection of this information is described in the paragraph below. In no case we will sell, exchange or lease this data.

While most web browsers enable cookies by default, they also provide tools by which cookies can be blocked or removed.

Our company uses these cookies:

Name
Type
Description
Expiration
cookieconsent_status 
keeps a consent to use cookies on the web
crv-user-site
keeps user last used site
crv-user-lang
keeps user last used languange
Google analytics
a tool for displaying statistical data on the behaviour of visitors to cerva.com and b2b.cerva.com
Google Tag Manager 
a tool for managing tracking codes on cerva.com and b2b.cerva.com
HotjarMarketinga tool for tracking user behavior on the cerva.com website
Facebook PixelMarketinga tool for tracking visitors to cerva.com from the Facebook.com platform and their behavior on the site
ZB2BsiteSystemchosen site
JSESSIONID Systemsession ID
impd_gdpr_consent
Marketing
Registers user consents regarding the personal data.
365 days
leady_session_id
Marketing
Random number to track the user inside the visited website.
End of the session
c
Marketing
Third-party cookie set by leady.cz, random number tracking the user across websites.
Never


##CONSENT_BUTTON##

HOW TO DISABLE COOKIES

Some features of our services are based on cookies. Even if you have agreed to the use of cookies which track your activities on our websites, you can subsequently block their use. If you decide to block cookies, you will likely not be able to log in or use these features and there may be a loss of preferences that are based on cookies. The use of cookies can be configured in your Internet browser. Most browsers accept cookies by default. In your web browser you can either disable cookies or you can set that only selected cookies will be used.

More information on browsers and on how to configure one's cookie preferences can be found on the following websites:

An effective tool for cookie management is also available here.

PURPOSE OF PROCESSING AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING

The data you disclose to us is used by us to contact you back and provide you with information that you request or for the performance of a contract. All personal data is processed in a legal and transparent manner and we will only ask for data that is reasonable, relevant and necessary for the purpose of the processing. The legal basis for this processing is the processing for the performance of a contract.

In addition, we can use your name, surname and e-mail address to send you commercial messages, i.e. to inform you about any events, publications or services that we provide and that, in our opinion, may interest you. The disclosure of personal data for the performance of a contract and the disclosure of personal data for answering your questions or providing information you request are one of our contractual conditions and failing to disclose this data may result in our not entering into a contract or not answering your questions. We may also use your personal data for our internal needs, especially for monitoring your satisfaction, for optimising and improving the quality of the products and services provided or for developing new products and reducing risks.

The legal basis for the above processing is the processing based on our legitimate interests, which include our interest in the promotion of our products and, at the same time, our interest in making improvements to the quality of the services we provide.

You can at any time reject the processing of your personal data for the purposes of sending commercial messages and this will have no impact on any of our other dealings. You will only have to send us an e-mail with the relevant request to GDPR_Info(at)cerva(dot)com or to the address from which you received our commercial message, or you can opt out of receiving them by using the opt-out link at the foot of every message/newsletter.

Your personal data will not be used for the purpose of any automated decision-making, including profiling.

WHO CAN ACCESS YOUR PERSONAL DATA

For the purposes of improving the quality of our services and performance of some activities, your personal data will be processed for us by processors who provide us with

 • server, web, cloud or IT services;
 • accounting services
 • legal services
 • marketing agencies

With regard to ongoing changes in the providers of some services, it is not possible to specify the names of all personal data processors. An up-to-date list of the specific personal data recipients may be provided on request at the following address GDPR_Info(at)cerva(dot)com.

DATA PROCESSING/RETENTION PERIOD

We will be processing your personal data for a period during which we provide you with our services or perform a contract signed between us and you or for a period necessary for the fulfilment of the archiving obligations in accordance with the applicable laws and regulations such as the Act on Accounting, Act on Archiving and Records Management or the Value Added Tax Act.

Thus, we will retain your personal data for a period strictly necessary for the provision of products and completion of the required transactions or for other necessary purposes, such as compliance with our legal obligations, resolution of disputes and legal enforcement of our agreements. These needs may vary with different data types in the context of various products and, therefore, the actual data retention period may differ substantially. The criteria that determine the data retention period include the following:

 • For how long is personal data necessary for the provision of products and for securing our company operations? This includes activities such as maintaining and improving the performance of these products, maintaining the security of our systems and maintaining the relevant business and financial records. This is a generally applicable rule which in most cases is the basis for defining the data retention period.
 • Do you disclose your data to us with an expectation that we will retain this data until you expressly ask us to erase it?
 • Is this personal data sensitive? If yes, it is generally appropriate to use a shorter data retention period.
 • Have we introduced and announced a specific retention period for a particular type of data? If yes, then we will surely never exceed this period.
 • Have you given your consent to an extension of the data retention period? If yes, we will retain data in line with your consent.
 • Are we subject to any legal, contractual or similar obligations to retain data? Examples include laws that stipulate mandatory data retention or a government order that requires retention of data related to investigations or retention of data for litigation purposes.

YOUR RIGHTS RELATED TO PERSONAL DATA PROCESSING

In relation to our processing of your personal data you will have the following rights:

 • the right of access to personal data;
 • the right to rectification;
 • the right to erasure ("the right to be forgotten");
 • the right to restriction of data processing;
 • the right to object to processing;
 • the right to data portability;
 • the right to lodge a complaint about the processing of personal data.

Your rights are explained below to give you a more concrete idea about what these rights mean.

The right of access means that you can anytime ask for our confirmation whether the personal data concerning you is or is not being processed and, if yes, for what purposes, to what extent, who is given access to this data, how long we will be processing this data, whether you have the right to rectification, erasure, restriction of processing or to object, how we have obtained this personal data and whether the processing of your personal data serves as a basis for automated decision-making, including potential profiling. You also have the right to obtain a copy of your personal data, with the first copy being free of charge, while for any additional copies we may charge a reasonable fee as compensation for our administrative costs: the fee is CZK 100.

The right to rectification means that you can anytime ask us to rectify or complete your personal data if this data is inaccurate or incomplete.

The right to erasure means that we will have to delete your personal data if (i) it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed, (ii) the processing is unlawful, (iii) you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing, (iv) we are required to do so under a legal obligation or (v) you withdraw your consent to the processing of cookies which track your activities on our websites.

The right to restriction of processing means that until we resolve any disputed issues concerning the processing of your personal data, we may only process your personal data for the purposes of its storage and we may use the data only with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

The right to object means that you may raise an objection to the processing of your personal data that we process for direct marketing purposes or due to a legitimate interest. If you raise an objection to the processing for direct marketing purposes, your personal data will no longer be processed for these purposes; if you raise an objection to the processing due to a legitimate interest, this objection will be evaluated and we will subsequently inform you on whether we have granted your objection and we will thus no longer process your data or whether we have found your objection unjustified and the processing will continue. In any case, until the objection is resolved, the processing will be restricted.

The right to portability means that you have the right to obtain personal data that concerns you and that is processed in an automated manner on the basis of a consent or a contract in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to transmit this personal data directly to another controller.

If you have any concern or complaint concerning personal data protection or any question to the person responsible for data protection at our company or if you want to exercise any of your rights, please contact us by using our web form. We will respond to your questions or concerns within 30 days.

Our activities are also supervised by the Office for Personal Data Protection, where you can file a complaint if you are not satisfied. For more information, visit the website of the Office.

REPORTING OF SECURITY INCIDENTS

In today's era of modern technologies there is a very low, but real risk that your personal data may leak or may be misused or lost. While carrying out our business operations, we will do our utmost to prevent any such safety incident from happening and we will especially provide regular personal data protection training to all our employees who come in contact with your personal data, we will adopt and inform our employees about our internal corporate regulations regulating the protection of your personal data and we will always use efficient technical solutions to make our data processing secure, such as data encryption, complex passwords or software updates.

If, however, despite all our best efforts, a safety incident occurs and might pose a high risk to your rights and freedoms, we will promptly notify you of this fact, by using the e-mail address you provided to us and by publishing this information on our website including all the necessary details.

AMENDMENTS TO PRIVACY POLICY

Our Privacy Policy may be amended from time to time. Without your express consent, we will not limit any of your rights arising from this Privacy Policy. Any amendments to this Privacy Policy will be published by us on this website and, if major amendments are to be made, we will inform you in a more transparent manner (with regard to some services, we may announce amendments to this Privacy Policy by e-mail). We will archive the previous versions of this Privacy Policy for you so that you can also access them in the future. They are available by using the links at the beginning of this Privacy Policy.

This Privacy Policy comes into effect on 14.5.2018.

Nič na porovnanie