Oděvy

EN 342

Ochranné odevy proti chladu

EN 343

Ochranné odevy proti dažďu

EN 1149

Ochranné odevy - Elektrostatické vlastnosti

EN 381

Ochranný odev pre používateľov ručných reťazových píl

EN ISO 13998

Ochranné odevy - Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi

EN 1073-2

Ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

EN 14126

Ochranné odevy proti infekčným agens

EN 14605

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Nepriepustné proti kvapalinám (typ 3) alebo nepriepustné proti postreku vo forme spreja (typ 4)

EN 13982

Ochranné odevy proti rozptýleným pevným časticiam a aerosólom (odev typu 5)

EN 13034

Ochranné odevy proti chemikáliám poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (typ 6)

EN 14058

Ochranné odevy proti chladnému prostrediu

EN ISO 11612

Ochranné odevy proti teplu a plameňu

EN ISO 14116

Ochranné odevy proti teplu a ohňu - Materiály a zostavy materiálov s obmedzeným šírením plameňa

EN ISO 11611

Ochranné odevy na použitie pri zváraní a príbuzných postupoch

EN ISO 27065

Ochranné odevy pre pracovníkov aplikujúcich pesticídy

IEC 61482-1-2:2009

Ochranné oblečenie proti tepelným účinkom elektrického oblúka. Trieda 1 < 4 kA Trieda 2 < 7 kA

IEC 61482-2:2018

Ochranné oblečenie proti tepelným účinkom elektrického oblúka. Trieda 1 / APC 1 < 4 kA Trieda 2 / APC 2 < 7 kA

EN 61482

Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku

EN 61340 ESD

Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi

EN ISO 20471

Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie

RIS 3279 TOM

Norma pre výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre železnice

EN 469

Ochranné odevy pre hasičov - požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy pre hasičov

EN ISO 13688

Ochranné odevy - všeobecné požiadavky

EN 13356

Výstražné doplnky pre neprofesionálne použitie

EN 1150

Viditeľné odevy na neprofesionálne použitie

Rukavice

EN ISO 21420

Táto norma špecifikuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre návrh a konštrukciu rukavíc, nezávadnosť, elektrostatické vlastnosti, značenie veľkostí, komfort, účinnosť, rýchlosť prenosu vodnej pary a nasiakavosť, ako aj označenie a informácie poskytované výrobcom, ktoré sa vzťahujú na všetky ochranné rukavice.

EN 407

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám

a) odolnosť proti horeniu (1-4)

b) odolnosť proti kontaktnému teplu (1-4)

c) odolnosť proti konvekčnému teplu (1-4)

d) odolnosť proti sálavému teplu (1-4)

e) odolnosť voči malým rozstrekom roztaveného kovu (1-4)

f) odolnosť proti veľkým rozstrekom roztaveného kovu (1-4)

EN 388

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

a) odolnosť proti oderu (1 – 4)

b) odolnosť proti rezu (1–5)

c) odolnosť proti roztrhnutiu (1–4)

d) odolnosť proti prepichnutiu (1–4)

e) odolnosť proti prerezaniu podľa ISO 13997 (AF)

f) ochrana proti nárazu (P)

ISO 374-1:2016 / Typ A

Rukavice na ochranu proti vysokým chemickým rizikám (U, V, W, X, Y, Z predstavujú písmená kódu pre chemikálie, kde boli splnené požiadavky EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

ISO 374-1:2016 / Typ B

Rukavice na ochranu proti stredným chemickým rizikám (X, Y, Z predstavujú písmená kódu pre chemikálie, kde boli splnené požiadavky EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

ISO 374-1:2016 / Typ C

Rukavice na ochranu proti nízkym chemickým rizikám

EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)

Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmom

EN 421

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

EN 381-7

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl - časť 7: požiadavky na ochranné rukavice proti porezaniu reťazovou pílou

EN 12477

Ochranné rukavice pre zváračov

DIN EN 1082

Ochrana proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi

EN 511

Ochranné rukavice proti chladu:

a) Stupeň ochrany proti konvekčnému chladu

b) Stupeň ochrany proti kontaktnému chladu

c) Stupeň ochrany proti prieniku vody

EN ISO 10819

Ochranné rukavice proti vibráciám – vibrácie a rázy – vibrácie ruky-paže

EN 60903

Práca pod napätím

EN 61340 ESD

Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi

CE FOODSAFE

Európska legislatíva týkajúca sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (smernica EC 1935/2004, EC 10/2011)

 

Zoznam testovaných chemikálií, podľa EN ISO 374-1:2016:

Metanol / B Acetón / C Acetonitril / D Dichlórometán / E Sirouhlík / F Toluén / G Dietylamín / H Tetrahydrofurán / I Etylacetát / J n-Heptán / K Hydroxid sodný 40 % / L Kyselina sírová 96 % / M - kyselina / N - kyselina octová 99% / O - čpavok 25% / P - peroxid vodíka 30% / S - kyselina fluorovodíková 40% / T - formaldehyd 37%

Obuv

ZÁKLADNÁ KATEGÓRIA PRACOVNEJ A BEZPEČNOSTNEJ OBUVI
EN ISO 20345:2011 BEZPEČNOSTNÁ OBUV (s ochrannou špicou)
SB Spĺňa základné požiadavky normy
S1 SB + uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty
S2 S1 + prienik a absorpcia vody
S3 S2 + odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva
S4 SB + antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty
S5 S4 + odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva
EN ISO 20347:2012 PRACOVNÁ OBUV (bez ochrannej špice)
OB Spĺňa základné požiadavky normy
O1 OB + uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty
O2 O1 + prienik a absorpcia vody
O3 O2 + odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva
O4 OB + uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty
O5 O4 + odolnosť proti prepichnutiu, dezénovaná podošva
EN ISO 17249 Bezpečnostná obuv odolná proti porezaniu reťazovou pílou

Ochrana zraku

EN 166

Označenie garantuje minimálnu odolnosť ochranných okuliarov proti každodenným rizikám vrátane náhodného upustenia okuliarov na zem, starnutie pôsobením svetla, tepla a odolnosť proti korózii atď.

EN 169

Osobné prostriedky na ochranu očí - filtre na zváranie a podobné technológie

EN 170

Požiadavky na činiteľ prestupu svetla

EN 172

Osobné prostriedky na ochranu očí - protislnečné filtre na profesionálne použitie

EN 175

Prostriedky na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch

EN 1731

Prostriedky z pletiva na ochranu očí a tváre

EN 379

Automatické zváračské filtre

Ochrana sluchu

EN 352:2002

Súbor európskych noriem, týka sa rôznych chráničov sluchu, stanovuje požiadavky na konštrukciu, dizajn a charakteristiky, metódy skúšok, požiadavky na označovanie a na informácie pre užívateľov.

EN 458:2004

Chrániče sluchu – odporúčania na výber, používanie, ošetrovanie a údržbu. SNR: xx dB Vážená hodnota útlmu hluku SNR. Ide o hodnotu, ktorá slúži na porovnávanie rôznych typov chráničov sluchu. Všeobecne vyššia hodnota SNR znamená vyšší útlm v rozmedzí frekvencií hluku. Neznamená to však, že útlm chrániča je zhodný pri vysokých, stredných aj nízkych frekvenciách hluku.

SNR: xx d8

Vážená hodnota útlmu hluku. Ide o hodnotu, ktorá slúži na porovnanie rôznych typov chráničov sluchu.

Bezpečnostné prilby

Používa sa pri profesiách, pri ktorých hrozí pád predmetu na hlavu pracovníka alebo ak hrozí pád človeka z výšky (v stavebníctve, u drevorubača ai.) a pri profesiách, kde hrozí ďalšie možné nebezpečenstvo, napr. vysoký žiar (hasiči, obsluha taviacej pece ai .), úraz elektrickým prúdom. Tieto prilby môžu byť kombinované s ochranou zraku, respektíve ochranou celej tváre as chráničmi sluchu.

EN 397

Priemyselné ochranné prilby

EN 14052

Priemyselné prilby s vysokým stupňom ochrany

EN 12492

Prilby pre horolezcov

EN 50365

Elektricky izolujúce prilby na použitie v inštaláciách nízkeho napätia

Čiapka s plastovou vnútornou výstuhou

Používa sa pri pracovných činnostiach pri ktorých hrozí riziko poranenia hlavy nárazom do predmetu alebo konštrukcie. Nie je možné použiť miesto bezpečnostnej prilby, pretože nedokáže absorbovať náraz padajúceho predmetu.

EN 812

Priemyselné prilby chrániace pri náraze hlavou

Pasívna ochrana dýchacích ciest

Filtračné polomasky (respirátory) - jednorazové použitie, opakované použitie / Filtračné polomasky s vymeniteľnými filtrami / Celotvárové masky

EN 136

Celotvárové masky

EN 143

Filtre proti časticiam

EN 140

Polomasky a štvrťmasky

EN 148-1

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - závity pre lícnicové časti - časť 1: pripojovací oblý závit

EN 149

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - filtračné polomasky na ochranu proti časticiam - požiadavky, skúšanie a značenie

EN 14387

Protiplynové a kombinované filtre

EN 405

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - filtračné polomasky s ventilmi proti plynom alebo plynom a časticiam - požiadavky, skúšanie a značenie

EN 1827

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - polomasky bez vdychovacích ventilov as vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom alebo proti plynom a časticiam alebo iba proti časticiam - požiadavky, skúšanie a značenie

Aktívna ochrana dýchacích ciest

Filtro-ventilačné jednotky

EN 12021

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - stlačené plyny pre dýchacie prístroje

EN 12941

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojené k prilbe alebo ku kukle - požiadavky, skúšanie a značenie

EN 12942

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojené k maske, polomaske a štvrťmaske - požiadavky, skúšanie a značenie

EN 14594

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - hadicové dýchacie prístroje na tlakový vzduch so stálym prietokom - požiadavky, skúšanie a značenie

EN 60079-11

Ochrana zariadenia iskrovou bezpečnosťou "i"

EN 60079-31

Zariadenie chránené proti vznieteniu prachu záverom "t"

EN 60529

Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

Ochrana proti pádu

EN 341

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – zlaňovacie zariadenie na záchranu

EN 353-1, 2

Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – pohyblivé zachytávače pádu

EN 354

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – spojovacie prostriedky

EN 355

Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - tlmiče pádu

EN 358

Osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky - pásy pre pracovné polohovanie a zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky

EN 360

Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – zaťahovacie zachytávače pádu

EN 361

Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – zachytávacie postroje

EN 362

Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky - spojky

EN 363

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – systémy ochrany osôb proti pádu

EN 397

Priemyselné ochranné prilby

EN 795

Priemyselné ochranné prilby

EN 813

Prostriedky ochrany osôb proti pádu - kotviace zariadenie

EN 892

Horolezecká výstroj – dynamické horolezecké laná

EN 1496

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – záchranné zdvíhacie zariadenia

EN 1497

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – záchranné postroje

EN 1498

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – záchranné slučky

EN 1868

Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – zoznam ekvivalentných termínov

EN 1891

Osobné ochranné prostriedky na prevenciu pádov z výšky – nízko prieťažné laná s oplášteným jadrom

EN 12841

Prostriedky ochrany osôb proti pádu – nastavovacie zariadenia lana

EN 12275

Horolezecká výstroj - karabíny

Nič na porovnanie