Etický kódex ČERVA Slovensko, s.r.o.

Koho sa etický kódex týka

Všetci zamestnanci spoločnosti ČERVA Slovensko, s.r.o. – bez ohľadu na status alebo zaradenie – musia dodržiavať zásady a požiadavky uvedené v tomto Kódexe. To znamená, že platí aj pre zamestnancov na čiastočný úväzok, zamestnancov na dohodu a dočasných zamestnancov. Ak patríte medzi manažérov alebo vedúcich pracovníkov, máte mimoriadnu zodpovednosť ísť ostatným príkladom a konať v duchu tohto Kódexu. Tento Kódex má pre nás najvyššiu prioritu. Ak porušíte Kódex alebo príslušné firemné politiky, podrobíme vás nápravnému alebo disciplinárnemu konaniu, ktoré môže viesť až k rozviazaniu pracovného pomeru.

1. Konanie v súlade so zákonom a protikorupčnou politikou

Spoločnosť ČERVA Slovensko, s.r.o., jej zamestnanci, mandatári a obchodní partneri sa zaväzujú konať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zakazuje sa akákoľvek forma korupcie t.j. ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávneného zvýhodnenia akejkoľvek hodnoty (finančného alebo nefinančného charakteru), priamo alebo nepriamo, bez ohľadu na miesto, v rozpore s platným právom, ako stimul alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa má zdržať konania v súvislosti s výkonom svojich povinností.

2. Zdravie, bezpečnosť a spravodlivé pracovné podmienky

Náš cieľ je jasný : „pracovné prostredie bez zranení“. V nadväznosti na záväzok ochrany a dodržiavania základných ľudských práv sa spoločnosť ČERVA Slovensko, s.r.o. sa zaväzuje vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov, udržiavať bezpečné pracovné prostredie a v rámci svojej činnosti v čo najvyššej miere dbať na ochranu životného prostredia. Pracovné prostredie, v ktorom prevláda tolerancia a nevystupuje nespravodlivosť, podporuje reputáciu spoločnosti ako zodpovednú spoločnosť vo svojom odvetví. Neustále vytvárať príležitosti na osobný rozvoj a rast zamestnancov, rozvíjať si talent a potenciál a pomocou nových zručností a schopností ďalej zlepšovať naše výkonné tímy.

3. Zákaz diskriminácie, rešpekt a dôstojnosť

Spoločnosť ČERVA Slovensko, s.r.o. netoleruje žiadne formy diskriminácie a rozmanitosť je jednou z jej popredných hodnôt, ktorá umožňuje spoločnosti posúvať sa vpred a vyhovieť rozmanitým požiadavkám jej zákazníkov. Vnútorné pracovné prostredie a tiež pôsobenie spoločnosti navonok voči tretím stranám je postavené na vzájomnej dôvere, rešpekte a dôstojnom zaobchádzaní. Zároveň spoločnosť očakáva takéto zaobchádzanie od svojich zamestnancov, mandatárov a obchodných partnerov a netoleruje ponižujúce, urážlivé či zastrašujúce konanie. Na pracovisku ani v obchodnom styku netolerujeme šikanu ani akékoľvek formu mobbingu a bossingu. Sexuálne obťažovanie/násilie a činy proti mravnosti sa považujú za vážne porušenie ľudskej dôstojnosti. Niektoré ich formy môžu byť kvalifikované aj ako trestné činy a nie sú pre spoločnosť tolerovateľné.

Diskrimináciou sa rozumie - diskriminácia na základe rasy, farby pokožky, pohlavia, veku, jazyka, náboženstva, politických alebo iných názorov, etnického, národnostného alebo spoločenského pôvodu, majetku, rodu, sexuálnej orientácie alebo akéhokoľvek stavu vrátane manželského alebo rodičovského.

Činom proti mravnosti sa rozumie - výroba, rozširovanie a prechovávanie detskej pornografie, ohrozovanie mravnosti výrobou, kúpou, dovozom a následnou distribúciou pornografie a jej zverejňovaním na rôznych nosičoch, sexuálne zneužívanie osôb mladších ako 15 rokov vrátane návrhu osobného stretnutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby s úmyslom spáchať sexuálne zneužívanie.

Šikanou sa rozumie - neodôvodené a zlomyseľné zaťažovanie osoby, kladenie jej prekážok, obťažujúce či ponižujúce správanie voči nej alebo jej týranie zo strany jednotlivca alebo skupiny, pričom sa môže prejavovať fyzickým či psychickým ubližovaním.

Mobbing - označuje najrôznejšie formy znepríjemňovania života na pracovisku. Ide o skryté, rafinované a zákerné útoky skupiny proti jednotlivcovi.

Bossing - psychické šikanovanie v zamestnaní, ktorého sa dopúšťa na svojom podriadenom nadriadený pracovník. Ide teda o správanie nadriadeného, ktoré poškodzuje podriadeného pred kolegami, sťažuje alebo znemožňuje mu jeho prácu.

Nincs mivel összehasonlítani.