FS Set strechy:Rovné aj naklonené+rebrík
Sety
0851002099999
undefined
EN 353-2
Fall protection - Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EN 361
Fall protection - Full body harnesses
EN 362
Fall protection - Connectors
EN 795 (B)
Fall protection - Anchor devices
Popis:
Roofers kit flat/Inclined roofs, vertical ladder
Normy:
EN 353-2 
EN 361 
EN 362 
EN 795 (B)
Nič na porovnanie