Ochrana osobných údajov

Prečo od vás potrebujeme súhlas so spracovaním osobných údajov?

Rovnako ako sa snažíme chrániť zdravie kvalitnými pracovnými pomôckami, chceme chrániť i vaše osobne údaje. A keďže základom ochrany zdravia je poriadok, máme ho radi i v informáciách.

Preto vám i rutinný súhlas so spracovaním osobných údajov najskôr jednoducho vysvetlíme.

  • Aby sme vám mohli posielať informácie o nových produktoch, pozvánky na akcie alebo napríklad rady pre výber správnych ochranných pomôcok, potrebujeme poznať vaše kontaktné údaje.
  • K tomu musíme mať váš súhlas. Nielenže to vyplýva zo zákona, ale sami veríme, že požiadať o súhlas patrí k zásadám dobrého správaniau - a k dobrým vzťahom.
  • Samozrejmosťou je, že si osobné údaje necháme len pre seba a nezneužijeme ich.

O odstránenie svojich osobných údajov z našej databázy nás môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom e-mailu news@cerva.com.

Pre úplnosť vám tieto informácie ponúkame aj právnym jazykom:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

ČERVA Slovensko, s.r.o., Rybničná 40/a, 831 07 Bratislava (ďalej len správca) sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi adresátov a účastníkov vzdelávacích akcií (ďalej len subjekt) v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Subjekt súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov správcom, ktoré mu budú poskytnuté uzatvorením zmluvy a to pro účely uvedené nižšie.

Správca zapracováva osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko, telefón, e-mailová adresa,
  • IČ, DIČ a názov spoločnosti,
  • fotografie, video záznamy.

Subjekt svojim súhlasom berie na vedomie, že pri účasti na vzdelávacích akciách môžu byť z týchto akcií zhotovované fotografické, audiovizuálne alebo iné záznamy zachycujúce osobu subjektu. V súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, udeľuje subjekt dobrovoľne súhlas so zhotovením týchto záznamov a s ich spracovaním ako osobných a citlivých údajov pre účely uvedené nižšie. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú.

Všetky osobné a citlivé údaje sú zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely užitia:

v marketingových materiáloch a prezentáciách správcu na webových stránkach správcu, sociálnych sieťach, písomných prezentáciách, akciách organizovaných správcom alebo akciách, ktorých sa zástupcovia správcu zúčastnia, marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných informácií týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb.

Subjekt si je vedomý toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný a že tento svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči správcovi učinené e-mailom na adresu inspiracia@cerva.com.

Počas doby spracovávania osobných údajov k nim má subjekt prístup. V prípade pochybností o ich správnosti či úplnosti má právo na vysvetlenie alebo ich opravu.