Polityka prywatności

Nasze wymogi odnośnie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jako, że chronimy Państwa zdrowie dostarczając wysokiej jakości urządzenia ochronne, przykładamy również wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Kluczem do ochrony zdrowia jak i danych jest porządek.

Dlatego tez chcielibyśmy objaśnić Państwu umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

  • Potrzebujemy Państwa danych do kontaktu celem umożliwienia nam przesyłania informacji o nowych produktach, zaproszeń na imprezy lub przekazywania porad odnośnie wyboru odpowiedniego urządzenia ochronnego.
  • Do przesyłania takich informacji potrzebna jest Państwa zgoda. Jest ona nie tylko uwarunkowana wymogami prawnymi, lecz również naszym przekonaniem, że przekazanie prośby o zgodę jest zgodne z zasadami dobrego wychowania oraz dobrych relacji.
  • W zamian za powyższe, gwarantujemy bezpieczne przechowywanie Państwa danych.

Mogą Państwo również poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych z naszego systemu na stronie inspiracja@cerva.com.

Celem uzupełnienia, poniżej podajemy informacje w języku prawniczym:

Umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych

CERVA GROUP a.s, Průmyslová 483, 252 61 Jeneč (dalej zwana zarządcą) jest zobowiązania do traktowania danych osobowych i adresowych uczestników imprez edukacyjnych (dalej zwanych podmiotami) zgodnie z Ustawą nr 101/2000 o ochronie danych osobowych z późniejszymi poprawkami.

Podmiot zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez zarządcę, które to dane zostaną przekazane zarządcy na podstawie umowy do niżej wymienionych celów. Zarządca przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

  • imię i nazwisko, numer telefonu, adres email,
  • numer IN, numer identyfikacji podatkowej NIP i nazwa spółki,
  • obrazy oraz pliki wideo.

Na mocy niniejszej umowy podmiot stwierdza, że może być fotografowany, nagrywany lub utrwalany za pomocą innych metod podczas uczestniczenia w jakiejkolwiek imprezie edukacyjnej. Zgodnie z przepisami § 5 Ustawy nr. 101/2000 o poprawkach do pewnych przepisów prawa wraz z poprawkami do tejże ustawy, podmiot dobrowolnie przekazuje zgodę na nagrywanie i przetwarzanie takich nagrań jako danych osobowych oraz informacji wrażliwych do celów wymienionych poniżej. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Wszelkie dane osobowe i informacje wrażliwe są zbierane i przetwarzane ściśle do celów:

materiałów marketingowych i prezentacji zarządcy na stronie internetowej, profili w mediach społecznych, pisemnych prezentacji zarządcy, imprez organizowanych przez zarządcę lub imprez, w których udział biorą przedstawiciele, działań marketingowych i biznesowych zarządcy, w tym, przekazywania komunikatów biznesowych dotyczących produktów lub usług zarządcy.

Podmiot jest świadomy faktu, że umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i pewnych usług świadczonych przez spółki informatyczne, jest dobrowolna i może zostać w dowolnym czasie unieważniona. Umowę można unieważnić poprzez wysłanie wiadomości email na inspiracja@cerva.com.

Podmiot posiada dostęp do swoich danych osobowych przez cały okres przetwarzana danych. W przypadku wątpliwości co do poprawności lub kompletności danych, podmiot ma pełne prawo do zażądania wyjaśnień lub korekty danych.