undefined

Szavazz és nyerj Cerva munkaruhát!

Patrik Kudláček, 2021. 10. 18.

1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐI

A promóciós játék elnevezése: "Szavazz és nyerj Cerva munkaruhát!" (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője és adatkezelője: Cerva Magyarország Kft. székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi u. 122. (a továbbiakban: Szervező)

A Játék lebonyolítója és adatfeldolgozója: SKIVAK Kft. székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. – a Szervezővel fennálló szerződés alapján (a továbbiakban: „Lebonyolító”)

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

  • a Cerva Magyarország Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozónak minősülő személyek;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint a Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozónak minősülő személyek;
  • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. október 21. napján 08.00.00 órától 2021. október 24. napján 23.59.59 óráig tart. A nyereményjátékra vonatkozó kommentek beérkezési határideje a felhívásban jelölt Facebook posztokhoz 2021. október 24. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és a 2021. október 24. napján 23.59.59 órát követően beérkezett kommentek nem vesznek részt a Játékban.

4. A NYERÉSRE VALÓ PÁLYÁZAT MENETE

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játékra jogosult személyek a fenti időtartam alatt a kiírásnak megfelelően kommentben megválaszolják a CERVA Magyarország hivatalos Facebook oldalán megjelenő, "Szavazz és nyerj Cerva munkaruhát!" című bejegyzésben feltett kérdést. A nyereményjáték időtartama alatt 1 db ilyen bejegyzés fog megjelenni, melynek dátuma: 2021.10.21. A játékosok kommentben megírják, hogy melyik Cerva munkaruha a kedvencük/melyiket próbálnák ki szívesen. Ezzel részt vesznek 2021.10.25-én, szoftveresen végzett sorsolásban, melynek eredményeképpen 3 nyertes az általa választott Cerva munkaruha szettet megnyeri. A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetben, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a komment, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon kommentelőket, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

5. NYEREMÉNYEK

A Cerva Magyarország Kft. által felajánlott díjak:

  • 3 db szabadon választott* Cerva munkaruha szett (felső + nadrág)

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő komment részt vesz a Játékban.

*A Cerva Magyarország Kft. 2021.10.21-2021.11.21. időtartam alatt készleten lévő munkaruhák közül biztosítja a nyereményeket. Amennyiben a nyertes által megjelölt munkaruha szett ez időtartam alatt nincsen készleten, a Cerva Magyarország Kft. a rendelkezésre álló termékek alapján cserelehetőséget ajánl fel a nyerteseknek.

6. A JÁTÉK MENETE, ÉS A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA

A beérkezett kommenteket a Lebonyolító ellenőrzi, és kiválasztja a kiírás feltételeinek megfelelőket. Ezt követően szoftveres sorsolással dönti el, mely játékosok részesülnek díjakban.

Az eredményhirdetés határideje: 2021. október 26. 12.00.00 óra

Az 3 kisorsolt nyertes személyén felül további 3 pótnyertes is kisorsolásra kerül.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

  • nyertes a nyereményre jogosító, jelen szabályzatban rögzített feltételeket nem vállalja, vagy;
  • Lebonyolító a sorsolást követően többszöri próbálkozás (1 Facebook komment, 1 privát üzenet) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
  • ha a nyertes kommentjének érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a Lebonyolító határozza meg.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb 2021. november 26. napján sor kerüljön. A nyereményeket a Szervező megbízásából a DPD Hungária Kft. szállítja házhoz. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A kiszállítás időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a kijelölt határidő eredménytelenül telik el, úgy a Lebonyolító felveszi a kapcsolatot a sorrendben következő pótnyertessel.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Cerva Magyarország Kft. viseli.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

8. ADATKEZELÉS

Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért adatait kizárólag a törvényi előírásokban (az EU 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR és a 2011. évi CXII. évi törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) foglalt elvek alapján kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatszolgáltatás önkéntes és kifejezett hozzájáruláshoz kötött. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) értelmében a szervező/adatkezelő kezeli és a lebonyolító adatfeldolgozó dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a játékon való részvétellel.

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, Adatkezelő belső munkatársai, illetve Adatfeldolgozó jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése során Adatkezelő Adatfeldolgozót vesz igénybe. Adatkezelő a külső szereplőkkel kötött szerződéseiben rögzíti az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatos felelősségeket. A fentieken túl a Játékosra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Játékos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználónév esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév az Ön nevét tartalmazza. Nyertesként megadott adatai (név, cím, telefonszám) - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött értesítés információ célba érjen.

 

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Skivak Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2.), mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

Részvétellel megadott adatok: Facebook felhasználói név.

Nyertesek által megadott adatok: Név, postacím, telefonszám.

A Játékban való részvétel önkéntes.

Az adatfeldolgozó az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges adatok átadása a kiszállítást elvégző DPD Hungária Kft. részére) – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

 

A nyeremények átadásával kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény) a Cerva Magyarország Kft. a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Az adatokat a Lebonyolító, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 45 napig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését, zárolását, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatóságot a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

Cerva Magyarország Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 112.)

E-mail cím: kereskedelem@cerva.com

A játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Info tv-ben foglalt feltételek szerint.  A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint, ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező (Cerva Magyarország Kft.), mint adatkezelő, a lebonyolító (SKIVAK Kft.), mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

  • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza hivatalos Facebook oldalán.
  • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatbiztonság:

Adatkezelő tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Ennek megfelelően adatkezelő minden esetben törekszik biztosítani az adatok hatékony biztonságát szolgáló technikai, technológiai és fizikai intézkedések foganatosítását, amelyek meggátolják az adatszivárgást, adatvesztést, adatlopást, vagy külső támadások kivitelezését.

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, a szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában vagy a Facebook weboldalán merültek fel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Skivak Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2.; e-mail: info@skivak.hu). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

A nyereményjáték részvevői jogérvényesítési lehetőségeiket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) érvényesíthetik.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt, de ha a játékos jelen játékszabályzat ellen kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.  A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a következő linken: https://www.cerva.com/hu/hu/szavazz-es-nyerj-cerva-munkaruhat-/a/p-128

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma vagy kérdés esetén erre az e-mail címre írhatnak: info@skivak.hu

Budapest, 2020.07.31.

Cerva Magyarország Kft. – Szervező

Skivak Kft. – Lebonyolító

Nincs mivel összehasonlítani.